Štáb PH Vancouver

Štáb PH Vancouver

Štáb ZPH Vancouver 2010

Zloženie Štábu ZPH Vancouver 2010 schválil na svojom zasadaní VV SPV dňa 17.10.2008. Tento vo svojej činnosti nadviazal na prácu Prípravného štábu, ktorého hlavnou úlohou bola príprava a koordinácia programu reprezentačných tímov na sezónu 2007/2008. Štáb bude pracovať v tomto zložení /bez titulov/:

  1. Samuel Roško - vedúci štábu
  2. Martin Čapla - zástupca SZTPŠ
  3. Štefan Kopčík - zástupca SNSŠS
  4. Dušan Šimo - zástupca VV SPV zodp. za zimné športy
  5. Juraj Panák - lekár výpravy
  6. Dušan Ťažký - zástupca MŠ SR
  7. Dušan Šaradin - vedúci tímu bežeckého lyžovania
  8. Ivan Bražina - vedúci tímu zjazdového lyžovania
  9. Peter Hamaj - zodpovedný pracovník sekr. SPV za športy
  10. prizvaní zástupcovia ďalších subjektov /napr. ADA SR/