Hodnotiaca správa

Hodnotiaca správa

Hodnotiaca správa

 

X. zimné paralympijské hry Vancouver 2010 a zhodnotenie účasti výpravy Slovenskej republiky
/správa na VV SPV - krátená/

Spracoval: PaedDr. Samuel Roško,
vedúci výpravy
Bratislava, apríl 2010

Obsah

 • I. Slovenské paralympijské družstvo /SPD/
 • II. Sumarizácia výsledkov SPD na X. ZPH Vancouver 2010
 • III.Organizačno - technické zabezpečenie účasti výpravy SR
  - Štáb ZPH a jeho činnosť
  - Médiá
 • IV.Zdravotné zabezpečenie a antidopingová kontrola
 • V. Financovanie
 • VI.Zhodnotenie
  - Zabezpečenia účasti SPD
  - Dosiahnutých výsledkov športovcov
  - Vývoja v zimných športoch
  - Zabezpečenia účasti médií
 • VII.Návrh odporúčaní

I. Slovenské paralympijské družstvo - zloženie a príprava

Slovenské paralympijské družstvo na ZPH Vancouver 2010 sa začalo postupne tvoriť na základe dosahovaných výsledkov z podujatí v priebehu rokov 2008 a 2009, konkrétne v dvoch sezónach 2008/2009 a 2009/2010, kedy sa po 6 rokoch uskutočnili i MS v Kórei. Rok 2009 bol z hľadiska tvorby tímu rozhodujúci, pretože technické komisie športov v IPC finalizovali kritériá, ale hlavne na základe postavenia športovcov v rebríčkoch určili počty pridelených miesteniek jednotlivým krajinám. Stanovené nominačné kritéria mohli športovci plniť až do konca februára 2010.

Na základe rebríčkového postavenia a výsledkov z nominačných podujatí získalo Slovensko priamo 13 miesteniek pre tri športy - zjazdové lyžovanie, bežecké lyžovanie a biatlon. Z toho bolo akceptovaných 12 miest a jedna miestenka v bežeckom lyžovaní bola vrátená. Tesne pred ukončením termínu na plnenie kritérií Slovensku bola pridelená jedna miestenka pre zjazdové lyžovanie /Marek Kubačka/. Počet miesteniek sa celkovo potom navýšil na pôvodných 13.

Vychádzajúc z určeného počtu pridelených miesteniek sa postupne z celkového počtu 29 športovcov /z toho 5 - curlingový tím/ zúžil tím na 24 zjazdárov a bežcov, z ktorých nakoniec bolo VZ SPV nominovaných na ZPH 13 športovcov a 8 navádzačov. Tvorba tímu však nebola vôbec jednoduchá a bola poznačená rôznorodou príslušnosťou k členským i nečlenským subjektom SPV. Z tohto dôvodu vznikalo množstvo zbytočných komplikácií, ktoré negatívne ovplyvňovali proces zabezpečovania účasti. V konečnom dôsledku boli predsa len základné princípy a pravidlá vyplývajúce zo stanov SPV dodržané a boli vytvorené predpoklady pre nomináciu najlepších. Schválená nominácia a výsledky potvrdzujú, že cesta bola správna. Súčasne s formovaním športového tímu sa paralelne formovali i realizačné tímy. Boli určení vedúci športov, ktorí prebrali funkciu manažérov jednotlivých športov. SZTPŠ nominoval do tejto funkcie v zjazdovom lyžovaní Dr. Ivana Bražinu, ktorý prebral túto funkciu po Dušanovi Šimovi a v bežeckom lyžovaní bol najprv vedúcim Juraj Brugoš, ktorého na návrh Štábu ZPH v závere nahradil Dušan Šaradín. Zostávajúcich členov /viď príloha č.1/ realizačných tímov si potom doplnili jednotlivé športy a zväzy. Celkový počet navrhovaných členov Slovenského paralympijského družstva sa dostal až na číslo 45. Rozhodnutím VZ SPV zo dňa 13.2.2010 bol upravený počet na 39 členov, z toho jeden náhradník. SPD Vancouver 2010 pozostávalo teda z 5 členov vedenia výpravy, 14 športovcov v 3 športoch, 8 navádzačov, 11 členov realizačných tímov.

Športová príprava

Príprava slovenských paralympionikov prebiehala vo veľmi špecifickom režime, ktorý bol podmienený systémom prihlasovania športovcov na podujatia pod hlavičkou IPC /teda s možnosťou prihlásenia len cez členské zväzy SPV a len prostredníctvom prihlásenia SPV/ a poukazovaním štátnych dotácií určených na športovú reprezentáciu. To všetko komplikovalo koordináciu prípravy a účasti, ktorú zabezpečoval Slovenský paralympijský výbor /SPV/ prostredníctvom Štábu ZPH Vancouver. V konečnom dôsledku je potrebné objektívne skonštatovať, že po dohode s MŠ SR mali športovci zabezpečené nevyhnutné finančné prostriedky pre svoju prípravu /výjazdy, materiálne zabezpečenie a zdravotná starostlivosť/, ku ktorému prispelo i vytvorenie tzv. „sociálneho programu pre športovcov" a zabezpečenie reprezentačných trénerov zo zdrojov SPV. Prípravu športovcov v jednotlivých športoch zhodnotili vedúci tímov nasledovne:

II. Hodnotenie a sumarizácia výsledkov

Výprava SR na X. zimných paralympijských hrách, ktorú tvorilo spolu 39 členov /z toho bolo 13 športovcov a 8 navádzačov/ patrila medzi 44 účastníckymi krajinami k stredne veľkým výpravám. Naši športovci, z celkového počtu 503 zúčastnených športovcov, získali pri 51 štartoch v zjazdovom lyžovaní, bežeckom lyžovaní a v biatlone 11 medailí /z celkového počtu 192 rozdaných medailí na ZPH/ a ďalšie umiestnenia /viď prehľad všetkých výsledkov v prílohe č. 2/, ktoré Slovensko v celkovej bilancii krajín posunulo na historicky najúspešnejšie konečné 4. miesto. Slovenská výprava ziskom 6 zlatých medailí sa zaradila medzi 20 krajín so ziskom medailí a predstihla v celkovom poradí také veľmoci v zimných športoch, ako sú USA, Rakúsko, Japonsko, Nórsko a ďalšie. Pred nami boli len Rusko, Nemecko a domáca Kanada.

Z hľadiska účasti slovenských športovcov najúspešnejším športovým odvetvím bolo zjazdové lyžovanie, v ktorom sme získali všetky medaile /6-2-3/. Najviac sa našim športovcom darilo v obrovskom slalome a v super kombinácii so ziskom v každej z nich po dvoch zlatých medailách a jednej bronzovej /4-0-2/. Medaile naši športovci pridali do celkovej bilancie ešte v slalome /1-0-0/, zjazde /0-1-0/ a v super obrovskom slalome /1-1-1/. Tento historicky najúspešnejší výsledok na ZPH posunul Slovensko v celkovom poradí krajín v zjazdovom lyžovaní na 2. miesto za Nemecko, ktoré získalo o jednu zlatú medailu viac.

Z jednotlivcov boli v zjazdovom lyžovaní najúspešnejší Jakub Krako s navádzačom Jurajom Mederom a Henrieta Farkašová s navádzačkou Natáliou Šubrtovou, ktorí spolu vybojovali až 8 medailí /6-2-0/. K tým najúspešnejším sa pridali Miroslav Haraus s navádzačom Martinom Makovníkom a Petra Smaržová so ziskom dvoch, resp. jednej bronzovej medaily. Spomínaní športovci získali ešte 2 x 4. miesto a k nim sa umiestnením na 5., resp. 6.mieste pridali Iveta Chlebáková a Norbert Holík, ktorí obsadili zhodne 2 x 5. miesto a Radomír Dudáš - 1 x 6. miesto. Ostatní dvaja telesne postihnutí zjazdári Martin France a Martin Čupka, ktorí súťažili v najpočetnejšej konkurencii 28-42 športovcov na štarte dosiahli svoje najlepšie umiestnenia a to 11. miesto, resp. 12. miesto v super obrovskom slalome. Jediným športovcom, ktorý nemal žiadne umiestnenie bol Marek Kubačka. Ten však štartoval len v obrovskom slalome.

Druhým športovým odvetvím, kde sme mali účasť bolo bežecké lyžovanie s dvomi športovcami Vladimírom Gajdičiarom a Mariánom Balážom s navádzačom Martinom Bielikom. Naši športovci mali v konečnom súčte štyri štarty na ZPH, pričom Vladimír Gajdičiar štartoval v behu na 15km /16.miesto/, na 10km /13.miesto/ a v šprinte na 1 km /22.miesto/ a Marián Baláž doplnil jeden štart v šprinte na 1 km /14.miesto/. Možno konštatovať, že v bežeckom lyžovaní sme nemali väčšie ambície a dosiahnuté výsledky tomu aj zodpovedajú. Malý počet štartov u Mariána Baláža bol ovplyvnený jeho viróznym ochorením v začiatku samotných hier.

Posledným športovým odvetvím s našou účasťou bol biatlon, v ktorom štartoval len Vladimír Gajdičiar a to v stíhacích pretekoch na 2,4 km, kde dosiahol svoje najúspešnejšie umiestnenie na ZPH a to 7. miesto a v pretekoch na 12,5 km /12.miesto/.

Za dosiahnuté výsledky by mala byť podľa pôvodne platných kritérií športovcom vyplatená odmena v celkovej výške 205.802 EUR /viď príloha č. 3/, na ktorej sa rovnakým dielom majú podieľať MŠ SR a SPV. Na základe nového návrhu odmien predloženého SOV po ZOH však predkladáme i my nový návrh, v ktorom sú odmeny zvýšené a zahŕňajú aj realizačné tímy.

III. Organizačno - technické zabezpečenie účasti SPD

Činnosť Štábu ZPH Vancouver 2010
Rozhodnutím VV SPV z októbra 2007 bol zriadený prípravný Štáb ZPH Vancouver, ktorý začal svoju činnosť v novembri 2007 s cieľom predložiť plán a harmonogram organizačno-technického zabezpečenia účasti výpravy SR na ZPH. Prípravný Štáb sa od októbra 2008 rozhodnutím VV SPV zmenil na Štáb ZPH Vancouver 2010. Štáb sa od svojho vzniku pravidelne stretával /spolu mal 9 zasadaní/ a riešil najmä otázky:

 1. Tvorby a zaradenia športovcov do paralympijského tímu
 2. Prípravy a zabezpečenia tímu pred ZPH
 3. Logistiku samotnej účasti na hrách

V priebehu rokov 2007 - 2010 boli členmi Štábu: P. Matiaško, B. Mažgut, K. Mihok, M. Jurčo, J. Riapoš, Š. Kopčík, D. Šimo, M. Čapla, J. Panák, J. Brugoš, D. Šaradin, I. Bražina, D. Ťažký, S. Roško a P. Hamaj. Zloženie štábu bolo niekoľko krát upravované až sa vyprofiloval na konečnú podobu schválenú vo VV SPV, kedy v ňom aktívne zostali pracovať zástupca zimných športov vo VV SPV - D. Šimo, zástupcovia členských zväzov - M. Čapla a Š. Kopčík,, lekár výpravy - J. Panák, vedúci tímov - I. Bražina a D. Šaradin, zástupca MŠ SR - D. Ťažký, vedúci štábu - S. Roško, a zástupca vedúceho štábu - P. Hamaj. K týmto členom boli na prerokovávanie konkrétnych tém v rokoch 2009 a 2010 prizývaní zástupcovia ADA SR /M. Motyčík, J. Dojčan, B. Záhradníková/ a zástupca SLZZP /K. Mihok/.

Štáb ZPH Vancouver pracoval po celú dobu veľmi zodpovedne a splnil všetky stanovené úlohy vyplývajúce z uznesení VV SPV, z termínov daných organizátorom hier - VANOC, so zabezpečenia materiálu pre členov tímu a antidopingových pravidiel v súlade s platnou legislatívou SR a logistiky samotnej účasti. Toto bolo i niekoľko krát pozitívne spomínané na stretnutiach s čelnými predstaviteľmi organizátora hier. Štáb ZPH Vancouver 2010 ukončí svoju činnosť zhodnotením účasti výpravy SR v mesiaci máj 2010.

Médiá
Na X. zimných paralympijských hrách pôsobila skupina zástupcov slovenských médií. Konkrétne to boli za STV - Stanislav Ščepán s kameramanom, za denník SME - Vojtech Jurkovič, za denník ŠPORT - Pavol Kubiš, za SITA - Zdeno Suchý. Túto skupinu médií mala na starosti naša tlačová atašé Zuzana Wisterová. Sklamaním bol postoj vedenia SRo, ktoré nakoniec do dejiska hier neposlalo žiadneho redaktora.
Mediálne pokrytie projektu Vancouver 2010 nadväzovalo na osvedčený model vyskúšaný v Pekingu 2008. Ako základný spravodajský portál slúžila webstránka www.spv.sk, ktorej servis zabezpečovali Zuzana Wisterová (text, fotky, videonahrávky) a Roman Benický (fotografie). STV vysielala pod názvom Javorový list z paralympiády denné sumáre od soboty 13. marca do stredy 24. marca raz denne na Dvojke, a v dvoch - troch denných reprízach na Trojke. Vyhodnotenie používania webstránky www.spv.sk počas ZPH /viď príloha č.4/:

IV. Zdravotné zabezpečenie a antidopingová kontrola

V období prípravy rokov 2009 a 2010 zo strany lekárskeho zabezpečenia sme mali za cieľ, vzhľadom na možnosti športových zväzov, zabezpečiť pre športovcov a realizačné tímy kontinuálnu starostlivosť, preventívne lekárske vyšetrenia a nevyhnutné podporné prostriedky. Tieto služby sme zmluvne dohodli a zabezpečili v spolupráci so SportMedom, ktoré bolo využité zo strany športovcov v maximálnej možnej miere. Výsledky laboratórnych a funkčných vyšetrení, ako aj konzultácie s odborníkmi využívali športovci aj tréneri. Zároveň boli zabezpečené lieky a spotrebný zdravotnícky materiál. Na poli boja proti dopingu sa veľmi úzko a aktívne spolupracovalo s ADA SR, ktorej zástupcovia boli prizývaní na Štáb ZPH a pravidelne informovali o monitorovacom procese a prebiehajúcich kontrolách športovcov. Počas prípravy a tesne pred odchodom na hry boli športovci testovaní mimo súťažne a nikto z nich nemal zo 41 kontrol žiaden pozitívny nález. Okrem toho boli štyria športovci - lyžiari monitorovaní priamo IPC - WADA komisiou už od roku 2008. Naši športovci boli testovaní aj priamo na hrách a to pred ich začiatkom R. Dudáš, J. Krako, M. Haraus, P. Smaržová a I. Chlebáková a v priebehu hier ešte všetci medailisti.
Počas pobytu na ZPH zdravotné zabezpečenie a regeneráciu mali na starosti lekár výpravy MUDr. J. Panák, lekár-klasifikátor MUDr. J. Štefák a fyzioterapeut P. Madár. Akútne sa riešili chorobný stav u Kraka a Baláža /virózny pôvod/, pretrvávajúce problémy chrbta u Dudáša, Baláža a Čupku, kde sa využili aj špeciálne vyšetrenia na miestnej poliklinike, ďalej alergické reakcie na vosky u J. Ledváka a v samotnom závere i vôbec jediný úraz M. Červeňa.

V. Financovanie

Projekt ZPH Vancouver 2010, vrátane financovania, bol vypracovaný v roku 2007 a dopĺňaný v priebehu rokov 2008 a 2009, vrátane finančného zabezpečenia prípravy a účasti výpravy SR na ZPH. Takto bol aj priebežne predkladaný MŠ SR pre potreby spracovania materiálu na rokovanie vlády SR aj na každoročné žiadosti o dotácie zo štátneho rozpočtu.

Finančné krytie predpokladaných nákladov na zebezpečenie prípravy a účasti na ZPH Vancouver 2010 bolo realizované z prostriedkov poukázaných zo štátneho rozpočtu a z vlastných zdrojov SPV.

Financovanie zo štátneho rozpočtu bolo realizované prostredníctvom kapitoly MŠ SR. Ministerstvo, vzhľadom na zmenený systém poskytovania dotácií po roku 2007 pre oblasť zdravotne znevýhodnených športovcov, tieto poukazovalo po dvoch líniách. Časť finančných prostriedkov určená na športovú prípravu a na nevyhnutné materiálno-technické zabezpečenie zasielalo MŠ SR priamo na 3 športové zväzy, z toho na dva subjekty pre zdravotne znevýhodnených športovcov, ktoré mohli nominovať športovcov na ZPH - Slovenský zväz telesne postihnutých športovcov a Sekcia nevidiacich a slabozrakých športovcov Slovenska a tretím subjektom bola Slovenská lyžiarska asociácia, ktorá doteraz takéto právo nemá. Druhá časť finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu určená na zabezpečenie účasti bola poskytovaná Slovenskému paralympijskému výboru. Takýto duálny systém komplikoval SPV a Štábu ZPH koordinovanie úloh spojených so zabezpečením a prípravou športovcov a celého tímu na ZPH počas dvoch súťažných ročníkov -  sezónu 2008/2009 a 2009/2010.

Ministerstvo školstva SR, na základe vládou SR schváleného materiálu, poskytlo SPV na účasť výpravy SR na X. zimných paralympijských hier v rokoch 2009 a 2010 celkovo 612.389 EUR. Z toho v roku 2009 ministerstvo osobitným režimom refundovalo výdavky vo výške 321.944 EUR a v roku 2010 poskytlo zvyšnú čiastku vo výške 290.445 EUR už v priebehu mesiacov január a február.

Vlastné prostriedky SPV boli vynaložené najmä na riešenie schváleného sociálneho programu pre športovcov a členov realizačných tímov, na dokúpenie športového materiálu, mediálnu prezentačnú kampaň. /viď príloha č.5/.

VI. Celkové zhodnotenie

Zabezpečenia účasti SPD na ZPH Vancouver

 • Zo strany SPV boli prostredníctvom Štábu zabezpečené všetky oblasti, tak aby mohla príprava a účasť športovcov na nominačných pretekoch a ZPH prebiehať bez akýchkoľvek nepriaznivých vplyvov. Termíny stanovené organizátorom na zasielanie podkladov pre účasť výpravy SR boli dodržané. Účasť a reprezentácia Slovenska na ZPH bola na najvyššej úrovni a bola po všetkých stránkach úspešná.
 • Proces tvorby tímu a zaraďovania športovcov do SPD sa nezaobišli bez komplikácií a neboli bezproblémové, čo vyplynulo z roztrieštenosti subjektov športu zdravotne znevýhodnených a z nerešpektovania základných pravidiel športu športovcami, ktorí boli až do decembra 2009 organizovaní mimo členských subjektov SPV.
 • Menovanie vedúcich tímov bolo síce poznačené nevyhnutnými zmenami v priebehu roka 2009, ku koncu však bola ich činnosť bezproblémová.
 • Celkové zloženie SPD bolo optimálne a všetci jeho členovia si zastali svoje funkcie a miesto perfektne, čo potvrdilo bezproblémové fungovanie, atmosféra a bojovný duch tímu a potom i následne dosiahnuté výsledky.
 • Účasť a zaradenie dvoch lekárov a maséra - fyzioterapeuta do výpravy sa ukázalo, ako veľmi prospešné.
 • VANOC pripravil pre všetkých účastníkov optimálne podmienky na šport i relax.

Dosiahnutých výsledkov

 • Očakávaná prvá zlatá medaila zo ZPH bola získaná našim športovcom J. Krakom hneď v prvý súťažný deň zjazdových disciplín.
 • Boli dosiahnuté historicky najúspešnejšie výsledky a ziskom 11 medailí - 6 zlatých, 2 strieborných a 3 bronzových sa Slovensko umiestnilo na celkovom 6. mieste a v olympijskom hodnotení dokonca na 4. mieste zo 44. účastníckych krajín.
 • Medailové umiestnenia vybojovali mladí športovci vo veku 19 - 23 rokov, čo je
  fantastické a vo svete i jedinečné. Jakub Krako, Henrieta Farkašová, Miroslav Haraus a Petra Smaržová majú svoju športovú kariéru pred sebou a už dnes patria k svetovej špičke zjazdového lyžovania.
 • Zjazdové lyžovanie, a v ňom okrem už spomínaných športovcov aj starší a skúsenejší, ktorí potvrdili opodstatnenosť svojej nominácie dosiahnutými výsledkami, splnilo a prekročilo najoptimistickejšie očakávania ako celok.
 • V bežeckom lyžovaní je badateľný ústup z pozícií o čom svedčí fakt, že naši športovci sa ani v jednych pretekoch neumiestnili v prvej desiatke. Sklamal najmä M. Baláž, ktorý nastúpil na svoj prvý štart na ZPH až v samotnom závere v posledný súťažný deň.
 • V biatlone súťažil len V. Gajdičiar a získal najlepšie svoje umiestnenie na ZPH Vancouver 7. miesto v stíhacích pretekoch na 2,4 km.
 • V bežeckom lyžovaní a v biatlone sme výsledkami zaostali za očakávaniami a to i napriek veľmi kvalitnému servisnému tímu, ktorého odborné znalosti vo forme konzultácií využil i vôbec najúspešnejší tím Ruska.

Vývoja zimných športov

 • To čo sme konštatovali po PH v Pekingu potvrdili i ZPH vo Vancouveri - zvýšený záujem médií zvyšuje záujem širokej verejnosti o dianie v paralympijskom športe. Priame prenosy na Eurosporte podľa odoziev ukázali, že súťaže paralympijských športovcov v ničom nezaostávajú v dramatičnosti a napätí za súťažami olympijskými.
 • Záujem krajín vysielať svojich športovcov na ZPH rastie. Paralympijské hry sa stávajú prostriedkom prezentácie úspešnosti a dosiahnutej úrovne krajín v procese integrácie zdravotne znevýhodnených osôb.
 • Profesionalizácia športovcov pre dosiahnutie najvyšších mét sa stáva nevyhnutnosťou.
 • Časové odstupy na medailových a ďalších umiestneniach sú stále minimálnejšie.
 • Konkurencia sa neustále zvyšuje, rastie počet štartujúcich športovcov. Najvýraznejšie sa to prejavilo u telesne postihnutých stojacich a sediacich.
 • Naďalej i do budúcnosti zostávajú najväčšie naše možnosti úspešných umiestnení v súťažiach zrakovo postihnutých zjazdových lyžiarov.
 • Je predpoklad zaradenia do programu ZPH nového športu snowbordingu.

Zabezpečenia účasti médií

 • Všetci zástupcovia médií mali výborné podmienky pre svoju prácu, ale aj ideálnu lokalitu ubytovania vzdialené len 250 m od hlavného tlačového strediska. K maximálnej spokojnosti fungoval aj celý informačný servis a systém dopravy na jednotlivé športoviská. Zástupcovia médií mali kedykoľvek výborný prístup aj k športovcom a možnosť získavať informácie.

V závere by som chcel vyjadriť moje poďakovanie všetkým členom výpravy SR za vynikajúcu reprezentáciu Slovenskej republiky a to nie len na poli športovom, ale aj kultúrno-spoločenskom a vôbec za vytvorenie vynikajúcej atmosféry v tíme počas X.ZPH Vancouver 2010. Vďaka.

VII. Návrh odporúčaní

 1. Odporučiť športovým zväzom, aby vypracovali podrobnú analýzu zimných športov, ako podklad pre vypracovanie návrhu „Stratégie práce a zabezpečenia zimných športov do ZPH 2014". Termín: september 2010 Z: športové zväzy
 2. Hľadať možnosti zaradenia najúspešnejších paralympijských športovcov do systému „Rezortných športových stredísk".
  Termín: priebežne Z: všetci