ŠPORT – PSYCHIKA – VÝKON

11.02.2017

ŠPORT – PSYCHIKA – VÝKON

S AKÝMI EMÓCIAMI MAJÚ ŠPORTOVCI PROBLÉMY

Šport je neoddeliteľne spojený s emóciami. Na jednej strane sa radujú víťazi, na druhej strane stoja sklamaní porazení.


Samozrejme existuje aj remíza. Ale všetci športovci stoja niekedy na strane víťazov a inokedy na strane porazených. Čiže sa musia konfrontovať tak s príjemnými ako aj nepríjemnými emóciami. Najčastejšie problematické emócie sú nervozita a úzkosť pred alebo počas súťaží, hnev, strach, sklamanie, smútok alebo pocit viny.

Práca s emóciami vo vrcholovom športe nie je jednoduchou záležitosťou. Niekedy sa aj zdanlivo negatívna emócia môže ukázať ako prospešná, napr. hnev. Je veľa situácií, keď sa športovec nahneval (na protihráča, spoluhráča, trénera alebo seba samého) a „nakopol“ sa k lepšiemu výkonu. Takže nepríjemná emócia mala nakoniec pozitívny dôsledok. Naopak, príjemná emócia môže mať niekedy negatívne dôsledky. Napríklad ak radosť a šťastie z výsledkov vedie k uspokojeniu a k zníženiu tréningového úsilia. Aj radosť z gólu môže mať tiež niekedy negatívne dôsledky. Ako príklad si pozrite video, na ktorom sa myjavskí futbalisti v slovenskej lige tak veľmi tešili z gólu, až nechali súpera, aby rýchlo rozohral a bez bránenia strelil vyrovnávajúci gól. Video nájdete na:
 youtube ako Podbrezová – Myjava 1:2.

Ako vyplýva z uvedeného, niekedy aj zdanlivo „zlá“ alebo negatívna emócia, môže priniesť pozitívny následok. A naopak, šťastie alebo spokojnosť môže viesť k negatívnemu trendu. Preto v texte nerozlišujeme emócie ako dobré a zlé, alebo pozitívne a negatívne. Emócie budeme charakterizovať ako príjemné a nepríjemné. To vyjadruje, ako pocity v danom okamihu vnútorne prežívame.

  

Najčastejšie emočne nabité situácie, ktoré považujú športovci za problémové:
• Nervozita, úzkosť a stres pred a počas súťaže, zápasu
• Strach z prehry, neúspechu, zlyhania
• Strach z niektorých cvičebných prv-kov
• Hnev počas súťaže a tréningu alebo po nich
• Smútok, sklamanie po nevydarených výkonoch, prehrách
• Pocit viny za neúspešný výsledok
• Pocit hanby po nevydarenom výkone
• Strach z negatívneho hodnotenia okolia
• Plač na tréningoch a súťažiach mla-dých športovcov
• Nedostatok radosti, zábavy a spokojnosti zo športu
S problematickými emóciami sa stretávajú športovci každého veku a na všetkých úrovniach. Či ide o 12 ročné dieťa, dospelého amatérskeho športovca alebo profesionála zbierajúceho úspechy na OH alebo MS. Všetci sa stretávajú s podobnou nervozitou, stresom, obavami, pochybnosťami alebo sklamaniami. Tvrdíme to na základe skúseností s prácou s deťmi, s dospelými amatérskymi športovcami aj s olympijskými víťazmi. Samozrejme ak sa športovec pripravuje na podujatie na najvyššej svetovej príp. európskej úrovni, vonkajší tlak je úmerný významu podujatia. Tlak majúci pôvod u samotného športovca, resp. spôsoby zvládania tlaku sú však podobné na rôznych kvalitatívnych a vekových úrovniach.

Zvládanie emócií je jednou z psychických schopností, ktoré sa dajú zlepšovať a trénovať. Dôležitá je chuť a ochota jednotlivca príp. tímu pracovať na týchto kvalitách. Emócie sa pri správnom prístupe dajú nielen zvládať, ale aj produktívne využiť vo svoj prospech. Dôležité je poznať sám seba, vedieť, čo mi pomáha a čo nie. Poznať, čo je pre môj organizmus prirodzené a čo je mu naopak cudzie. Ak chceme pracovať s emóciami, je potrebné položiť si nasledujúce otázky:

  1. Aké pocity a emócie prežívam pred, počas a po súťaži alebo tréningu?
  2. Ktoré z týchto pocitov sú pre mňa problematické?
  3. V ktorých emočne nabitých situáciách môj výkon a spokojnosť klesajú? Kedy sa necítim dobre?

Keď si odpovieme na tieto otázky môžeme ďalej pracovať na zvládaní a využívaní emócií.

 

Cvičenie 1:

Odpovedzte na nasledujúce otázky a odpovede si napíšte. Písomná forma je dôležitou súčasťou cvičenia!

 

  1. Ktoré situácie sú pre vás v športe problematické. Kedy sa necítite dobre? Kedy výrazne klesá váš výkon? Zaznamenajte čo najviac detailov z týchto situácií.
  2. Aké sú vaše emócie v týchto situáciách? Ako sa cítite?
  3. Aké sú vaše reakcie v týchto momentoch? Čo robíte, ako reagujete? Ako komunikujete so svojimi spoluhráčmi, protihráčmi, trénerom, divákmi alebo rozhodcom?

Po napísaní si všetky otázky a hlavne vaše odpovede prečítajte. Aká zmena nastala po prečítaní odpovedí? Čo majú tieto situácie spoločné?

 

Celý článok od športového psychologa Petra Kuračku si môžete otvoriť alebo stiahnuť tu.


Svetový antidopingový kódex

Svetový antidopingový kódex (Kódex) je hlavnou štruktúrou antidopingového systému, ktorý stanovuje pravidlá, ktoré športovci musia dodržiavať


Cieľom Kódexu je chrániť práva čistých športovcov. Prijalo ho olympijské hnutie, ako aj športové zložky a antidopingové organizácie po celom svete. Je uznaný viac ako 170 vládami (UNESCO Dohovor proti dopingu v športe). Kódex vstúpil do platnosti prvýkrát v júli 2004. Prvá zmenená verzia prišla do platnosti 1. januára 2009. Druhá verzia Kódexu (aktuálna) je platná od 1. januára 2015. Kódex SK Code 2015 EN   Čo je doping? Doping je definovaný ako porušenie jedného alebo viacerých antidopingových pravidiel uvedených v článkoch Kódexu 2.1 až 2.10. Podľa Kódexu je povinnosťou športovca ovládať antidopingové pravidlá a vedieť, čo znamená ich porušenie. Porušenie antidopingových pravidiel neznamená len „pozitívny test“, ktorý Kódex definuje ako nepriaznivý analytický nález. Porušením antidopingových pravidiel je napríklad aj držba zakázaných látok alebo používanie zakázaných metód. Ďalšie typy porušení: Falšovanie alebo pokus o falšovanie počas ktorejkoľvek časti dopingovej kontroly. Napríklad, úmyselné zasahovanie do práce komisára dopingovej kontroly, zastrašovanie potenciálneho svedka, zámena vzoriek alebo pridanie cudzej látky do vzorky. Držba zakázanej látky alebo metódy. Je neprijateľné kúpiť alebo prechovávať zakázanú látku pre kamaráta alebo príbuzného, s výnimkou určitých okolností, napr. kúpa inzulínu pre pacienta s diabetom. Obchodovanie alebo pokus o obchodovanie s akoukoľvek zakázanou látkou alebo metódou. Podanie alebo pokus o podanie…

KOUČINGOVÉ VEDENIE ŠPORTOVCOV

 Koučing je v súvislosti s trénerskou prácou bežne používané slovo. Hovoríme o koučovi, koučovaní tímu alebo zápasovom koučingu. Nie vždy však to, čo robia tréneri, je skutočné koučovanie. Čo to teda je a ako sa jeho čistá forma prejavuje pri vedení športovcov? Jedným z cieľov tohto článku je poskytnúť odpoveď práve na túto otázku.


Úspešní tréneri často používajú aj koučingové metódy. Niektorí vedome, iní skôr intuitívne alebo automaticky ako niečo, čo pri práci so športovcami funguje. Možnosti využívania koučingu závisia aj od vekovej kategórie, osobnosti športovca alebo konkrétnej situácie. Napr. pri vedení mladých športovcov sa nedá používať výhradne čistý koučing, pretože deti potrebujú direktívnejší prístup. Deti ešte nevedia, čo a ako trénovať. Každopádne, jednotlivé techniky, postupy a celková filozofia sa dajú využiť všade a v každej vekovej kategórii. V pravom zmysle slova je koučovanie proces, v ktorom tvorivým a myslenie provokujúcim spôsobom inšpirujeme koučovaného k tomu, aby maximalizoval svoj športový potenciál. Kouč je v tomto zmysle osoba, ktorá sprevádza športovca a facilituje jeho rozvoj. Svoj rast a progres má v rukách hlavne samotný športovec. Tréner mu „iba“ pomáha, poskytuje a vytvára priestor k objavovaniu a rozširovaniu vlastného potenciálu. Čistý koučing nie je poskytovanie rád. Je to pomoc a asistovanie športovcovi, aby sám objavoval cesty a spôsoby vlastného zlepšovania. Aby bol schopný uvedomiť si svoje silné a slabé stránky, aby sám pomenoval chyby a našiel postupy, ako ich odstraňovať. Aby bol schopný stanoviť si efektívne ciele a cestu k nim. Z uvedenej charakteristiky vyplýva, že väčšina trénerov nemôže vo svojej práci využívať iba koučovanie. Úlohou trénera je aj radiť, usmerňovať, inštruovať a určovať náplň tréningového procesu. Preto v terminológii by…

Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím

Od 1.júla sa Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím presťahoval do nových priestorov. Nezmenili adresu, iba z dočasného 4. poschodia sa presunuli na 6. poschodie v tej istej budove.


Kto je komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím?Za komisárku pre osoby so zdravotným postihnutím bola Národnou radou SR dňa 2.12.2015 zvolená JUDr. Zuzana Stavrovská na obdobie 6 rokov. Pôsobnosť, postavenie, voľbu, podmienky výkonu funkcie a zánik výkonu funkcie upravuje zákon č. 176/2015 Z.z. o. komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Úlohy spojené s odborným, organizačným a materiálno-technickým zabezpečením činnosti komisárky zabezpečuje Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím.  Aké je postavenie komisárky?  Komisárka svoju funkciu vykonáva nezávisle od iných orgánov. Funkcia komisárky je verejná funkcia. Podstatou jej činnosti je špecializovaná verejná ochrana práv. Špecializácia spočíva v tom, že sa zaoberá výlučne právami osôb so zdravotným postihnutím uznanými v Dohovore OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím a v Ústave Slovenskej republiky.  Pôsobnosť komisárky sa vzťahuje na:  a) orgány verejnej správy,b) orgány štátnej správy,c) orgány územnej samosprávy,d) právnické a fyzické osoby, ktoré podľa osobitného predpisu zasahujú do práv a povinností fyzických a právnických osôb v oblasti verejnej správy,  e) právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov neuvedené v písmene a) až d). Na koho sa pôsobnosť komisárky nevzťahuje? Na výkon právomoci Národnej rady SR, prezidenta SR, vlády SR, ústavného súdu, prokuratúry, súdu, Najvyššieho kontrolného úradu SR, verejného…

Tribulus Terestris

Napriek tomu, že Tribulus patrí na trhu doplnkov výživy k novinkám, siaha jeho použitie do doby pred 1 500 rokmi. V Indii a Číne sa používal Kotvičník zemný- Tribulus pri ochoreniach obličiek, pečene, bolestiach hlavy a na celkové posilnenie organizmu. V Turecku bol obľúbený pri liečbe brušnej koliky a srdcovo-cievnych ochorení. Románske národy poznajú účinky Tribulus viac ako 1 000 rokov, najmä na zvýšenie sexuálnej výkonnosti a neplodnosti u mužov aj žien. 


Prvé vedecké a klinické pokusy sa začali v roku 1982 v Bulharsku. Súviselo to s úspechom vzpieračov a zápasníkov na Olympijských hrách v Moskve, kde športovci v rámci prípravy užívali výťažky z tejto rastliny a neskôr v súťaži prekonali svojich súperov.  Predpoklad, že užívanie Tribulus ovplyvňuje hladinu testosterónu sa potvrdil v pokusoch na zvieratách a neskôr aj na ľuďoch. Tribulus zvyšuje hladinu testosterónu nepriamo, cez zvýšenie hladiny luteinizačného hormónu – niektoré práce popisujú jeho zvýšenie až o 30 – 50 % v rámci normálnych fyziologických hodnôt.   To znamená, že Tribulus podporuje nárast svalovej hmoty, zlepšuje telesnú výkonnosť a odstraňuje únavy pri pretrénovaní. Obľúbený je najmä pri „rysovaní“ kulturistov, kde znižuje riziko straty svalstva pri nižšom kalorickom príjme.   Ďalšou zaujímavou oblasťou použitia Tribulus terrestris je jeho priaznivý účinok na sexuálnu výkonnosť (uvoľňuje hladkú svalovinu ciev a podporuje prekrvenie corpus cavernosa) a plodnosť. Už po 30 dňoch užívania sa signifikantne zvyšuje počet spermií a ich pohyblivosť. Tu je potrebné upozorniť na rozdielne obsahové látky (a tým aj rozdielny účinok) rastlín z rôznych lokalít.   V listoch sa okrem protodioscínu nachádzajú aj dioscín a diosgenín, ktoré zvyšujú hladinu testosterónu a u žien regulujú hladinu estrogénu a progesterónu, čo sa využíva pri premenštruačnom syndróme a menopauze. Saponíny terrestrinín A a B posilňujú imunitný systém a urýchľujú liečbu…

Aminokyseliny, potrebujeme ich?

BCAA- Sú dôležité?
Základný stavebný kameň bielkovín, aj tak by sa dali charakterizovať BCAA - esenciálne aminokyseliny.


Suplementy s obsahom aminokyselín s rozvetveným reťazcom (leucín, izoleucín a valín) sú alfou omegou pre Váš tréning a regeneráciu. Mnoho ľudí však nevie o účinkoch a o tom, aký prínos majú tieto aminokyseliny pre ľudské telo. Prečo ale užívať BCAA, aký význam v tele nám tvoria, čo spôsobujú a prečo sú potrebné? Na tieto aj iné otázky Vám odpovieme spolu s Viliam Hečkom, u ktorého BCAA tvorili základ v príprave. Viliam Hečko: Absolútny víťaz Natural cup Bratislava 2016 v kategorií Mr. Physique. 3. Miesto na INBA Majstrovstvá sveta 2015 Dubaj v kategorií Mr. Physique do 180cm. 1. Miesto na Majstrovstva Slovenska v naturálnej kulturistike mužov, žien a fitness detí 2015 (Slovenský Grob - Slovensko) v kategorií Mr. Physique do 184cm. 2. Miesto na Majstrovstvá Sveta v naturálnej kulturistike a fitness 2014 (Nitra - Slovensko) v kategorií Mr. Physique do 180cm. 3. Miesto Medzinárodné MSR v naturálnej kulturistike a fitness 2014 (Kolárovo - Slovensko) v kategórií Mr. Physique. 1. Miesto na Grand Prix Ostrava 2013 (Ostrava - Česko) v kategorií Men's physique. Prečo užívať BCAA?Vetvené aminokyseliny (BCAA) L-leucín, L-izoleucín a L-valín, patria medzi esenciálne - nepostrádateľné aminokyseliny ktoré si ľudské telo nevie samo vyrobiť. Esenciálne aminokyseliny si organizmus nedokáže sám syntetizovať a teda ich musí prijímať zo stravy. Samotnou stravou nevieme dosiahnuť prijatie takého množstva BCAA , ktoré by nám dokázalo ochrániť svalové vlákna a zabránilo tak nežiadúcim…

Revolúcia v športovej výžive na Slovensku

Hovorí sa, že podľa sily metabolizmu sa dá predpokladať aj sila osobnosti.


Čo je sila metabolizmu? Treba si pod týmto slovným spojením predstaviť kvalitu zdravia, vitalitu, primeranú kondíciu, ale aj výšku celodennej mentálnej energie. Svoju energiu sa všetci snažíme nasmerovať do činností, cez ktoré chceme byť užitoční nielen pre seba, ale aj pre druhých. Na to, aby sme rozvíjali svoj osobný potenciál a mohli sa stať lepšou verziou samých seba, potrebujeme nielen užitočné poznatky, ale aj nástroje. Jeden taký nadčasový užitočný nástroj vyvinuli v spoločnosti Kompava v spolupráci s Vladom Zlatošom – expertom na optimálnu výživu a funkčnú kondíciu. O čo konkrétne ide? Ide o nový rad špeciálnych prémiových produktov, ktoré unikátnym spôsobom pôsobia na metabolizmus a pomáhajú stať sa efektívnejším a zároveň zdravším. Vedeli ste, že... Zdravie človeka zásadným spôsobom ovplyvňuje to, ako je nastavený náš metabolizmus. Jeho nastavenie rozhoduje o tom, ktoré živiny z potravy využijeme, vylúčime a ktoré uložíme do zásob (napríklad: glykogén, podkožný tuk). Väčšina ľudí je závislých na sacharidoch a nedokáže využívať ako hlavný zdroj energie tuky. Ide o „cukrový metabolizmus“, ktorý spôsobuje silný metabolický stres. Obzvlášť sa prehlbuje pri náročnom športovaní akéhokoľvek druhu. Telo sa nevie na tento druh stresu dlhodobo adaptovať bez straty zdravia, čo zapríčiňuje: priberanie podkožného tuku, pomalšiu regeneráciu, ľahšie dochádza k pretrénovaniu a k oslabeniu imunity. V cukrovom režime je veľmi náročné udržať si primerané…

Nájdite si čas na detoxikáciu organizmu!

Znečistené životné prostredie, nevhodná strava, stres. To všetko zaťažuje náš organizmus jedovatými látkami, ktoré sú príčinou mnohých ochorení.


Nielen životné prostredie, patogénne mikroorganizmy a parazity sú zdrojom toxických látok. Jedovaté látky vznikajú aj priamo v organizme – v tráviacej sústave. V našom tele sa tvoria následkom nevhodného stravovania a nedostatočného pitného režimu. Pri prejedaní sa a nesprávnej kombinácii potravín ostáva časť jedla nestrávená, z ktorej potom kvasením a hnitím v hrubom čreve vznikajú jedy. Túto vysokú hladinu znečisťujúcich látok náš organizmus nezvláda prirodzenou cestou odstrániť a nie je schopný všetky škodlivé látky úplne neutralizovať. Objavujú sa v tkanivách, v krvi a v bunkách, a to najmä v bunkách tukových. Tam sa dokážu uložiť na dlhšiu neurčitú dobu. Následkom toho sa náš imunitný systém nadmerne zaťažuje, dôsledkom čoho vznikajú rôzne zdravotné problémy. Aby ľudské telo mohlo bezchybne fungovať, potrebuje čisté vnútorné prostredie. Zanedbané hrubé črevo – sklad odpadu a raj pre parazity Hrubé črevo býva často najväčším skladiskom odpadov. 90% rôznych ochorení začína práve v hrubom čreve. Preto ak hrubé črevo neočistíme od nánosov, v ktorých prežívajú cudzopasníky, postupne otravujeme vlastné telo. Výsledkom je, že telo síce chce vstrebávať živiny z upchatého hrubého čreva, žiaľ vstrebáva iba toxickú masu stolice. V organizme v takom prípade nič správne nefunguje a to spôsobuje nedostatok enzýmov. Hlavné signály znečisteného organizmu Častá bolesť hlavy, zápcha, plynatosť, zlý dych, nečistá pleť, nevoľnosť, nepokojný spánok, náladovosť, depresia. …

Sú potrebné doplnky výživy na ochranu pohybového aparátu?

V dnešnej dobe je výrazne široká ponuka výživových doplnkov, pomocou ktorých je možné ovplyvniť alebo vyriešiť rôzne zdravotné problémy. Podobne je to aj s doplnkami na ochranu a regeneráciu pohybového aparátu.


Je vôbec potrebné tieto doplnky užívať? Pomôžu ovplyvniť zdravotný stav? Čo by mal takýto výživový doplnok obsahovať?  Na zodpovedanie najčastejšej otázky - či sú vôbec potrebné výživové doplnky na ochranu a regeneráciu pohybového aparátu – si pomôžeme základmi z anatómie. Kĺb je pohyblivé spojenie dvoch alebo viacerých kosti, ktorý je neustále namáhaný strerotypným pohybom,  športom alebo prácou s jednostranným zaťažením. Regeneračné schopnosti sa zhoršujú vekom, príliš veľkým zaťažením a hlavne podcenenou alebo žiadnou regeneráciou. Koncové časti kostí tvorí chrupavka vyživovaná pomocou kĺbovej tekutiny. Je dôležité, aby mal kĺb dostatok tejto tekutiny a aby obsahovala látky potrebné na regeneráciu chrupavky. Za takýchto okolností sa chrupavka dokáže zvýšenej záťaži prispôsobiť a následne aj regenerovať. Taktiež musia byť splnené aj ďalšie faktory – zdravý, správny pohyb a nepreťažovanie. Hypermobilita, zlé pohybové stereotypy alebo chýbajúca regenerácia spôsobia narušenie výživy chrupavky, čo môže viesť až k tvorbe artrózy. Ak je chrupavka poškodená artrózou, nedokáže zregenerovať ako napríklad kosť alebo sval.   Preto je veľmi dôležitá prevencia – nielen u aktívnych športovcov, ale aj u tých rekreačných, či bežných ľudí. Väčšina z nich sa totiž stretne s doplnkami výživy, až keď začnú pociťovať bolesť, obmedzenie pohybu alebo po úraze. V takýchto prípadoch je už však často neskoro, pretože bola podcenená prevencia a regenerácia. Kĺbová výživa…