Svetový antidopingový kódex

12.07.2019

Svetový antidopingový kódex

Svetový antidopingový kódex (Kódex) je hlavnou štruktúrou antidopingového systému, ktorý stanovuje pravidlá, ktoré športovci musia dodržiavať


Cieľom Kódexu je chrániť práva čistých športovcov. Prijalo ho olympijské hnutie, ako aj športové zložky a antidopingové organizácie po celom svete. Je uznaný viac ako 170 vládami (UNESCO Dohovor proti dopingu v športe). Kódex vstúpil do platnosti prvýkrát v júli 2004. Prvá zmenená verzia prišla do platnosti 1. januára 2009. Druhá verzia Kódexu (aktuálna) je platná od 1. januára 2015.

Kódex SK

Code 2015 EN

 

Čo je doping?

Doping je definovaný ako porušenie jedného alebo viacerých antidopingových pravidiel uvedených v článkoch Kódexu 2.1 až 2.10.

Podľa Kódexu je povinnosťou športovca ovládať antidopingové pravidlá a vedieť, čo znamená ich porušenie. Porušenie antidopingových pravidiel neznamená len „pozitívny test“, ktorý Kódex definuje ako nepriaznivý analytický nález. Porušením antidopingových pravidiel je napríklad aj držba zakázaných látok alebo používanie zakázaných metód.

Ďalšie typy porušení:

 • Falšovanie alebo pokus o falšovanie počas ktorejkoľvek časti dopingovej kontroly. Napríklad, úmyselné zasahovanie do práce komisára dopingovej kontroly, zastrašovanie potenciálneho svedka, zámena vzoriek alebo pridanie cudzej látky do vzorky.
 • Držba zakázanej látky alebo metódy. Je neprijateľné kúpiť alebo prechovávať zakázanú látku pre kamaráta alebo príbuzného, s výnimkou určitých okolností, napr. kúpa inzulínu pre pacienta s diabetom.
 • Obchodovanie alebo pokus o obchodovanie s akoukoľvek zakázanou látkou alebo metódou.
 • Podanie alebo pokus o podanie zakázanej látky alebo metódy športovcovi.
 • Spoluúčasť: asistovanie, povzbudzovanie, pomáhanie, navádzanie, pripravovanie, zakrývanie alebo akýkoľvek iný typ úmyselnej spoluúčasti zahŕňajúci porušenie antidopingového pravidla alebo pokus o porušenie „inou osobou“.
 • Zakázané združovanie.
 • Neposkytnutie informácií o mieste pobytu športovca.
 • Vyhýbanie sa, odmietnutie alebo nepodrobenie sa odberu vzorky.

 

Športovec by si mal byť vedomý toho, že porušenie antidopingových pravidiel môže byť preukázané nie len laboratórnymi výsledkami, ale aj inými dôkazmi. Napríklad pomocou biologického pasu športovca (dlhodobé sledovanie biologických parametrov), priznania, svedectiev a rôznych dokumentov dokazujúcich porušenie pravidiel.

 

Práva a povinnosti športovca

Športovec má isté práva a povinnosti:

 • Musí ovládať a akceptovať všetky antidopingové pravidlá.
 • Nesie zodpovednosť za všetky látky, ktoré sa dostanú do jeho tela, čiže za všetko, čo konzumuje a pije, vrátane liekov a doplnkov výživy, ktoré užíva. Základné pravidlo je, čo je v tvojom tele, za to si aj zodpovedný.
 • Musí byť dostupný pre odber vzoriek za účelom dopingovej kontroly.
 • Musí informovať zdravotnícky personál o tom, že podlieha antidopingovým pravidlám a nesmie užiť liečbu obsahujúcu zakázané látky. Taktiež berie na seba zodpovednosť, že každá podstúpená liečba nie je v rozpore s Kódexom.
 • Musí spolupracovať s antidopingovými organizáciami vyšetrujúcimi porušenia antidopingových pravidiel.

 

Úmysel a porušenie antidopingových pravidiel

Ako už bolo uvedené vyššie, športovec je zodpovedný za všetko, čo sa nachádza v jeho tele. Pri posudzovaní porušenia antidopingových pravidiel z dôvodu užitia alebo prítomnosti zakázanej látky, nie je nutné preukázať úmysel, zavinenie, nedbalosť alebo vedomé použitie.

Pri porušení antidopingového pravidla sa športovec nemôže hájiť tým, že zakázanú látku mu niekto dal, a on o tom nevedel, alebo že zakázaná látka nebola uvedená na etikete výživového doplnku, ktorý užíva, alebo že zakázaná látka/metóda neovplyvnila jeho športový výkon.

Užívanie alebo pokus o užitie zakázanej látky/metódy sa považuje za doping. „Úspešnosť, resp. „neúspešnosť“ dopingu alebo pokusu o doping na veci nič nemení.

Ak si nie ste istí, čo je vo výživovom doplnku, neužívajte ho. Nevedomosť neospravedlňuje.

 

Pravidlo miesta pobytu – ADAMS

ADAMS (Anti-Doping Administration and Management System – Antidopingový správny a riadiaci systém) je internetový databázový systém vytvorený Svetovou antidopingovou agentúrou (WADA).

ADAMS - Pravidlá pre športovcov zaradených v NRTP

Umožňuje vkladanie, uchovávanie, zdieľanie a poskytovanie informácií o jednotlivých športovcoch a ich miestach pobytu, dopingových kontrolách, terapeutických výnimkách (TUE) a prípadných sankciách voči športovcom. Táto databáza uľahčuje zdieľanie informácií medzi príslušnými organizáciami, a má za cieľ podporovať účinnosť, efektívnosť a transparentnosť.

Systém ADAMS zjednodušuje každodenné činnosti všetkých zúčastnených strán a športovcov zapojených do antidopingového programu. Uľahčuje prácu antidopingovým organizáciám, ktoré nariaďujú testovanie, laboratóriám, ktoré informujú o výsledkoch testovania, antidopingovým organizáciám, ktoré spravujú výsledky a športovcom, ktorí poskytujú svoje informácie o miestach pobytu. Tento systém má jednoduché použitie, je dostupný vo viacerých jazykoch a prostredníctvom internetu je dostupný všade na svete 24 hodín denne počas celého roka.

ADAMS - Rýchly sprievodca pre športovcov

Hlavným cieľom informovania o mieste pobytu je uľahčiť mimosúťažné testovanie. Poskytovanie informácií o miestach pobytu umožňuje antidopingovej organizácií lokalizovať športovca pre účely neohlásenej dopingovej kontroly. Takéto testovanie je základom efektívneho antidopingového programu.

Ak je športovec upozornený, že bol zaradený do „Registra pre testovanie,“ znamená to, že musí poskytnúť informácie o svojom pobyte štvrťročne. Informácie zahŕňajú miesta a časy pravidelných činností a známych udalostí (miesto prespávania, tréningu, súťaže, sústredenia, práce...) a jeden 60 minútový časový interval pre každý deň, kedy musí byť športovec k dispozícii pre možné testovanie. Pravidelné činnosti športovca a 60 minútový časový interval musia byť priebežne aktualizované.

Zoznam zakázaných látok

https://antidoping.sk/zakazane-latky-a-metody/

Zoznam zakázaných látok a metód každoročne vydáva Svetová antidopingová organizácia (WADA), pravidelne sa aktualizuje, minimálne raz ročne. Aktualizovaný nový zoznam zvyčajne nadobúda platnosť každý rok 1. januára a je dostupný na stiahnutie na webovej stránke WADA, v slovenskej verzii si ho možno stiahnuť na webovej stránke ADA SR. Zoznam sa rozdeľuje na látky, ktoré sú trvalo zakázané a na látky, ktoré sú zakázané len počas súťaže (väčšinou v rámci 24 hodín počas súťaže).

Zoznam 2019 SK

Prohibited list 2019 EN

Trvalo zakázané sú tiež metódy ako krvná transfúzia.

Je VAŠOU povinnosťou vedieť, ktoré látky a metódy sú zakázané.

Trvalo zakázaná látka sa nesmie užívať počas celého roka, čiže ani počas tréningu, ani počas súťaže. Napríklad anabolické steroidy sa užívajú počas tréningu a môžu mať dlhotrvajúci efekt na športový výkon alebo maskovacie látky, ktoré sa môžu použiť s cieľom zakrytia užívania iných dopingových látok.

Na druhej strane, užitie látky v období mimo súťaže, ktorá je zakázaná len počas súťaže, sa nepovažuje za porušenie antidopingových pravidiel, pokiaľ daná látka nie je prítomná v tele počas súťažnej dopingovej kontroly. Na upresnenie, mnoho látok môže ostať v tele po dlhý čas. Ak je výsledok dopingovej kontroly pozitívny na látku, ktorú športovec užil mimo súťaže (kedy nebola zakázaná), ale test súťažnej dopingovej kontroly je pozitívny (kedy je zakázaná), športovec porušil antidopingové pravidlá.

Zakázané látky sa môžu nachádzať aj v bežných liekoch, ako sú lieky proti bolesti, lieky proti prechladnutiu a chrípke. SADA pre Vás pripravila online databázu www.zakazanelatky.sk, prostredníctvom ktorej si viete overiť, či daný liek obsahuje zakázanú látku alebo nie. Pre bližšie informácie kontaktuje SADA.

Povolené lieky 2019

Výživové doplnky

Regulácia výživových doplnkov je vo všeobecnosti minimálna. Bežné doplnky ponúkané či už v obchodoch so zdravou výživou alebo internetových obchodoch, neobsahujú zakázané látky, ak nie sú uvedené na etikete výrobku. V posledných rokoch sa pripisuje značný počet pozitívnych testov zle označeným alebo kontaminovaným doplnkom.

Výživové doplnky - stanovisko SADA

Vyskytlo sa viacero prípadov (aj na olympijských hrách), kedy boli športovci pozitívne testovaní na zakázaný stimulant metylhexamín (MHA). Tento stimulant je tiež známy ako 1,3-dimethylamylamin(DMAA) alebo geraniový olej. Tieto názvy môžu byť uvedené na etikete výrobku, ale názov „methylhexamin“ je uvedený len málokedy.

Nemali by ste brať výživový doplnok, ak existuje pochybnosť o tom, čo by mohol obsahovať.

Zvýšené riziko výskytu zakázanej látky môžu mať produkty, ktoré sľubujú anabolický efekt, pomáhajú pri regenerácii, poskytujú energiu alebo napomáhajú pri chudnutí. Vzhľadom na to, že budete niesť zodpovednosť za následky prípadného pozitívneho testu spôsobeného zle označeným doplnkom, najlepšou radou je: Neužívajte doplnok, ak neviete, čo obsahuje.

Naučte sa ROZPOZNAŤ výstražné znamenia alebo čo môžete urobiť

Terapeutická výnimka (TUE)

https://antidoping.sk/tue/

Jeden z kľúčových princípov antidopingu je chrániť zdravie športovca.

Môže dôjsť k situácii, kedy je zo zdravotných dôvodov nevyhnutné užiť zakázanú látku alebo použiť zakázanú metódu. Podľa Kódexu je možné takúto situáciu riešiť tzv. Terapeutickou výnimkou (TUE).

Na získanie TUE je potrebné splniť niekoľko kritérií, napríklad:

 • príslušná zakázaná látka/metóda je potrebná na účely liečby zdravotného stavu a športovec by utrpel vážne poškodenie zdravia, ak by mu zakázaná látka alebo metóda nebola poskytnutá;
 • jej užitie nepovedie k zvýšeniu výkonnosti po liečbe;
 • neexistuje primeraná terapeutická alternatíva.

 

Športovci na medzinárodnej a národnej úrovni si musia byť vedomí ďalšieho dôležitého pravidla: TUE musí byť udelená v časovom predstihu, nie retroaktívne (spätne), okrem situácií ohrozujúcich zdravie a vo výnimočných situáciách.

TUE pre športovcov na národnej úrovni udeľuje SADA. TUE pre športovcov na medzinárodnej úrovni udeľuje príslušná medzinárodná federácia. Usporiadatelia olympijských hier alebo iných významných podujatí môžu takisto udeliť TUE.

Nerátajte s tým, že TUE udelená SADA v rámci národnej úrovne bude automaticky uznaná aj na medzinárodnej úrovni. V prípade akýchkoľvek pochybností kontaktujte vašu medzinárodnú federáciu alebo usporiadateľa významného podujatia.

Testovanie, odber vzoriek a ich analýza

Keď oprávnený komisár dopingovej kontroly požiada športovca o odovzdanie vzorky, musí tak urobiť.

Každá antidopingová organizácia, ktorá spravuje konkrétneho športovca, má právomoc na odber vzorky moču alebo krvi, kedykoľvek a kdekoľvek.

Národná antidopingová agentúra má právomoc testovať športovcov,:

 • ktorí sú štátnymi príslušníkmi danej krajiny, majú trvalý pobyt v danej krajine, sú držiteľmi licencie alebo sú členmi športových zväzov (federácií, asociácií) v danej krajine, alebo
 • ktorí sú prítomní v danej krajine, kde národná antidopingová organizácia vykonáva svoju činnosť, alebo
 • ak o to požiadala medzinárodná federácia (asociácia), ktorá spravuje daného športovca.

Medzinárodné federácie majú právomoc testovať športovcov, ktorí podliehajú ich pravidlám,:

 • vrátane športovcov zúčastňujúcich sa na medzinárodných podujatiach a
 • športovcov, ktorí sú držiteľmi licencie tejto medzinárodnej federácie (asociácie), alebo sú jej priamy členovia.

Organizátor významného podujatia má právomoc testovať športovcov tohto podujatia.

Proces odberu vzorky je štandardizovaný. Pre viac informácií o odbere vzorky a vašich právach pozri https://antidoping.sk/dopingova-kontrola/

Za účelom zisťovania prítomnosti zakázanej látky vo vzorke športovca sa využívajú laboratória výlučne akreditované WADA.

Ako dlho sú vzorky uchovávané?

Vzorky moču môžu byť zmrazené, skladované a znovu otestované po dobu 10 rokov. Technológie analýzy vzoriek sa vyvíjajú, niektoré zakázané látky a metódy, ktoré nie sú v súčasnosti detekovateľné, môžu byť odhalené v budúcnosti.

Ak už boli vzorky použité pre účely odhalenia zakázaných látok, budú zbavené označenia a využité len na výskum, alebo budú zničené.

Návrat po ukončení aktívnej športovej činnosti

Ak ste patrili do registra medzinárodnej federácie alebo národného registra pre testovanie, musíte 6 mesiacov vopred zaslať písomnú žiadosť národnej antidopingovej organizácií, alebo medzinárodnej federácií. Počas týchto šiestich mesiacov budete podliehať pravidlám antidopingovej regulácie a musíte byť k dispozícií na testovanie skôr, ako sa zúčastníte súťaže.


KOUČINGOVÉ VEDENIE ŠPORTOVCOV

 Koučing je v súvislosti s trénerskou prácou bežne používané slovo. Hovoríme o koučovi, koučovaní tímu alebo zápasovom koučingu. Nie vždy však to, čo robia tréneri, je skutočné koučovanie. Čo to teda je a ako sa jeho čistá forma prejavuje pri vedení športovcov? Jedným z cieľov tohto článku je poskytnúť odpoveď práve na túto otázku.


Úspešní tréneri často používajú aj koučingové metódy. Niektorí vedome, iní skôr intuitívne alebo automaticky ako niečo, čo pri práci so športovcami funguje. Možnosti využívania koučingu závisia aj od vekovej kategórie, osobnosti športovca alebo konkrétnej situácie. Napr. pri vedení mladých športovcov sa nedá používať výhradne čistý koučing, pretože deti potrebujú direktívnejší prístup. Deti ešte nevedia, čo a ako trénovať. Každopádne, jednotlivé techniky, postupy a celková filozofia sa dajú využiť všade a v každej vekovej kategórii. V pravom zmysle slova je koučovanie proces, v ktorom tvorivým a myslenie provokujúcim spôsobom inšpirujeme koučovaného k tomu, aby maximalizoval svoj športový potenciál. Kouč je v tomto zmysle osoba, ktorá sprevádza športovca a facilituje jeho rozvoj. Svoj rast a progres má v rukách hlavne samotný športovec. Tréner mu „iba“ pomáha, poskytuje a vytvára priestor k objavovaniu a rozširovaniu vlastného potenciálu. Čistý koučing nie je poskytovanie rád. Je to pomoc a asistovanie športovcovi, aby sám objavoval cesty a spôsoby vlastného zlepšovania. Aby bol schopný uvedomiť si svoje silné a slabé stránky, aby sám pomenoval chyby a našiel postupy, ako ich odstraňovať. Aby bol schopný stanoviť si efektívne ciele a cestu k nim. Z uvedenej charakteristiky vyplýva, že väčšina trénerov nemôže vo svojej práci využívať iba koučovanie. Úlohou trénera je aj radiť, usmerňovať, inštruovať a určovať náplň tréningového procesu. Preto v terminológii by…

ŠPORT – PSYCHIKA – VÝKON

S AKÝMI EMÓCIAMI MAJÚ ŠPORTOVCI PROBLÉMY

Šport je neoddeliteľne spojený s emóciami. Na jednej strane sa radujú víťazi, na druhej strane stoja sklamaní porazení.


Samozrejme existuje aj remíza. Ale všetci športovci stoja niekedy na strane víťazov a inokedy na strane porazených. Čiže sa musia konfrontovať tak s príjemnými ako aj nepríjemnými emóciami. Najčastejšie problematické emócie sú nervozita a úzkosť pred alebo počas súťaží, hnev, strach, sklamanie, smútok alebo pocit viny. Práca s emóciami vo vrcholovom športe nie je jednoduchou záležitosťou. Niekedy sa aj zdanlivo negatívna emócia môže ukázať ako prospešná, napr. hnev. Je veľa situácií, keď sa športovec nahneval (na protihráča, spoluhráča, trénera alebo seba samého) a „nakopol“ sa k lepšiemu výkonu. Takže nepríjemná emócia mala nakoniec pozitívny dôsledok. Naopak, príjemná emócia môže mať niekedy negatívne dôsledky. Napríklad ak radosť a šťastie z výsledkov vedie k uspokojeniu a k zníženiu tréningového úsilia. Aj radosť z gólu môže mať tiež niekedy negatívne dôsledky. Ako príklad si pozrite video, na ktorom sa myjavskí futbalisti v slovenskej lige tak veľmi tešili z gólu, až nechali súpera, aby rýchlo rozohral a bez bránenia strelil vyrovnávajúci gól. Video nájdete na:  youtube ako Podbrezová – Myjava 1:2. Ako vyplýva z uvedeného, niekedy aj zdanlivo „zlá“ alebo negatívna emócia, môže priniesť pozitívny následok. A naopak, šťastie alebo spokojnosť môže viesť k negatívnemu trendu. Preto v texte nerozlišujeme emócie ako dobré a zlé, alebo pozitívne a negatívne. Emócie budeme charakterizovať ako príjemné a nepríjemné. To vyjadruje, ako pocity v…

Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím

Od 1.júla sa Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím presťahoval do nových priestorov. Nezmenili adresu, iba z dočasného 4. poschodia sa presunuli na 6. poschodie v tej istej budove.


Kto je komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím?Za komisárku pre osoby so zdravotným postihnutím bola Národnou radou SR dňa 2.12.2015 zvolená JUDr. Zuzana Stavrovská na obdobie 6 rokov. Pôsobnosť, postavenie, voľbu, podmienky výkonu funkcie a zánik výkonu funkcie upravuje zákon č. 176/2015 Z.z. o. komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Úlohy spojené s odborným, organizačným a materiálno-technickým zabezpečením činnosti komisárky zabezpečuje Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím.  Aké je postavenie komisárky?  Komisárka svoju funkciu vykonáva nezávisle od iných orgánov. Funkcia komisárky je verejná funkcia. Podstatou jej činnosti je špecializovaná verejná ochrana práv. Špecializácia spočíva v tom, že sa zaoberá výlučne právami osôb so zdravotným postihnutím uznanými v Dohovore OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím a v Ústave Slovenskej republiky.  Pôsobnosť komisárky sa vzťahuje na:  a) orgány verejnej správy,b) orgány štátnej správy,c) orgány územnej samosprávy,d) právnické a fyzické osoby, ktoré podľa osobitného predpisu zasahujú do práv a povinností fyzických a právnických osôb v oblasti verejnej správy,  e) právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov neuvedené v písmene a) až d). Na koho sa pôsobnosť komisárky nevzťahuje? Na výkon právomoci Národnej rady SR, prezidenta SR, vlády SR, ústavného súdu, prokuratúry, súdu, Najvyššieho kontrolného úradu SR, verejného…

Tribulus Terestris

Napriek tomu, že Tribulus patrí na trhu doplnkov výživy k novinkám, siaha jeho použitie do doby pred 1 500 rokmi. V Indii a Číne sa používal Kotvičník zemný- Tribulus pri ochoreniach obličiek, pečene, bolestiach hlavy a na celkové posilnenie organizmu. V Turecku bol obľúbený pri liečbe brušnej koliky a srdcovo-cievnych ochorení. Románske národy poznajú účinky Tribulus viac ako 1 000 rokov, najmä na zvýšenie sexuálnej výkonnosti a neplodnosti u mužov aj žien. 


Prvé vedecké a klinické pokusy sa začali v roku 1982 v Bulharsku. Súviselo to s úspechom vzpieračov a zápasníkov na Olympijských hrách v Moskve, kde športovci v rámci prípravy užívali výťažky z tejto rastliny a neskôr v súťaži prekonali svojich súperov.  Predpoklad, že užívanie Tribulus ovplyvňuje hladinu testosterónu sa potvrdil v pokusoch na zvieratách a neskôr aj na ľuďoch. Tribulus zvyšuje hladinu testosterónu nepriamo, cez zvýšenie hladiny luteinizačného hormónu – niektoré práce popisujú jeho zvýšenie až o 30 – 50 % v rámci normálnych fyziologických hodnôt.   To znamená, že Tribulus podporuje nárast svalovej hmoty, zlepšuje telesnú výkonnosť a odstraňuje únavy pri pretrénovaní. Obľúbený je najmä pri „rysovaní“ kulturistov, kde znižuje riziko straty svalstva pri nižšom kalorickom príjme.   Ďalšou zaujímavou oblasťou použitia Tribulus terrestris je jeho priaznivý účinok na sexuálnu výkonnosť (uvoľňuje hladkú svalovinu ciev a podporuje prekrvenie corpus cavernosa) a plodnosť. Už po 30 dňoch užívania sa signifikantne zvyšuje počet spermií a ich pohyblivosť. Tu je potrebné upozorniť na rozdielne obsahové látky (a tým aj rozdielny účinok) rastlín z rôznych lokalít.   V listoch sa okrem protodioscínu nachádzajú aj dioscín a diosgenín, ktoré zvyšujú hladinu testosterónu a u žien regulujú hladinu estrogénu a progesterónu, čo sa využíva pri premenštruačnom syndróme a menopauze. Saponíny terrestrinín A a B posilňujú imunitný systém a urýchľujú liečbu…

Aminokyseliny, potrebujeme ich?

BCAA- Sú dôležité?
Základný stavebný kameň bielkovín, aj tak by sa dali charakterizovať BCAA - esenciálne aminokyseliny.


Suplementy s obsahom aminokyselín s rozvetveným reťazcom (leucín, izoleucín a valín) sú alfou omegou pre Váš tréning a regeneráciu. Mnoho ľudí však nevie o účinkoch a o tom, aký prínos majú tieto aminokyseliny pre ľudské telo. Prečo ale užívať BCAA, aký význam v tele nám tvoria, čo spôsobujú a prečo sú potrebné? Na tieto aj iné otázky Vám odpovieme spolu s Viliam Hečkom, u ktorého BCAA tvorili základ v príprave. Viliam Hečko: Absolútny víťaz Natural cup Bratislava 2016 v kategorií Mr. Physique. 3. Miesto na INBA Majstrovstvá sveta 2015 Dubaj v kategorií Mr. Physique do 180cm. 1. Miesto na Majstrovstva Slovenska v naturálnej kulturistike mužov, žien a fitness detí 2015 (Slovenský Grob - Slovensko) v kategorií Mr. Physique do 184cm. 2. Miesto na Majstrovstvá Sveta v naturálnej kulturistike a fitness 2014 (Nitra - Slovensko) v kategorií Mr. Physique do 180cm. 3. Miesto Medzinárodné MSR v naturálnej kulturistike a fitness 2014 (Kolárovo - Slovensko) v kategórií Mr. Physique. 1. Miesto na Grand Prix Ostrava 2013 (Ostrava - Česko) v kategorií Men's physique. Prečo užívať BCAA?Vetvené aminokyseliny (BCAA) L-leucín, L-izoleucín a L-valín, patria medzi esenciálne - nepostrádateľné aminokyseliny ktoré si ľudské telo nevie samo vyrobiť. Esenciálne aminokyseliny si organizmus nedokáže sám syntetizovať a teda ich musí prijímať zo stravy. Samotnou stravou nevieme dosiahnuť prijatie takého množstva BCAA , ktoré by nám dokázalo ochrániť svalové vlákna a zabránilo tak nežiadúcim…

Revolúcia v športovej výžive na Slovensku

Hovorí sa, že podľa sily metabolizmu sa dá predpokladať aj sila osobnosti.


Čo je sila metabolizmu? Treba si pod týmto slovným spojením predstaviť kvalitu zdravia, vitalitu, primeranú kondíciu, ale aj výšku celodennej mentálnej energie. Svoju energiu sa všetci snažíme nasmerovať do činností, cez ktoré chceme byť užitoční nielen pre seba, ale aj pre druhých. Na to, aby sme rozvíjali svoj osobný potenciál a mohli sa stať lepšou verziou samých seba, potrebujeme nielen užitočné poznatky, ale aj nástroje. Jeden taký nadčasový užitočný nástroj vyvinuli v spoločnosti Kompava v spolupráci s Vladom Zlatošom – expertom na optimálnu výživu a funkčnú kondíciu. O čo konkrétne ide? Ide o nový rad špeciálnych prémiových produktov, ktoré unikátnym spôsobom pôsobia na metabolizmus a pomáhajú stať sa efektívnejším a zároveň zdravším. Vedeli ste, že... Zdravie človeka zásadným spôsobom ovplyvňuje to, ako je nastavený náš metabolizmus. Jeho nastavenie rozhoduje o tom, ktoré živiny z potravy využijeme, vylúčime a ktoré uložíme do zásob (napríklad: glykogén, podkožný tuk). Väčšina ľudí je závislých na sacharidoch a nedokáže využívať ako hlavný zdroj energie tuky. Ide o „cukrový metabolizmus“, ktorý spôsobuje silný metabolický stres. Obzvlášť sa prehlbuje pri náročnom športovaní akéhokoľvek druhu. Telo sa nevie na tento druh stresu dlhodobo adaptovať bez straty zdravia, čo zapríčiňuje: priberanie podkožného tuku, pomalšiu regeneráciu, ľahšie dochádza k pretrénovaniu a k oslabeniu imunity. V cukrovom režime je veľmi náročné udržať si primerané…

Nájdite si čas na detoxikáciu organizmu!

Znečistené životné prostredie, nevhodná strava, stres. To všetko zaťažuje náš organizmus jedovatými látkami, ktoré sú príčinou mnohých ochorení.


Nielen životné prostredie, patogénne mikroorganizmy a parazity sú zdrojom toxických látok. Jedovaté látky vznikajú aj priamo v organizme – v tráviacej sústave. V našom tele sa tvoria následkom nevhodného stravovania a nedostatočného pitného režimu. Pri prejedaní sa a nesprávnej kombinácii potravín ostáva časť jedla nestrávená, z ktorej potom kvasením a hnitím v hrubom čreve vznikajú jedy. Túto vysokú hladinu znečisťujúcich látok náš organizmus nezvláda prirodzenou cestou odstrániť a nie je schopný všetky škodlivé látky úplne neutralizovať. Objavujú sa v tkanivách, v krvi a v bunkách, a to najmä v bunkách tukových. Tam sa dokážu uložiť na dlhšiu neurčitú dobu. Následkom toho sa náš imunitný systém nadmerne zaťažuje, dôsledkom čoho vznikajú rôzne zdravotné problémy. Aby ľudské telo mohlo bezchybne fungovať, potrebuje čisté vnútorné prostredie. Zanedbané hrubé črevo – sklad odpadu a raj pre parazity Hrubé črevo býva často najväčším skladiskom odpadov. 90% rôznych ochorení začína práve v hrubom čreve. Preto ak hrubé črevo neočistíme od nánosov, v ktorých prežívajú cudzopasníky, postupne otravujeme vlastné telo. Výsledkom je, že telo síce chce vstrebávať živiny z upchatého hrubého čreva, žiaľ vstrebáva iba toxickú masu stolice. V organizme v takom prípade nič správne nefunguje a to spôsobuje nedostatok enzýmov. Hlavné signály znečisteného organizmu Častá bolesť hlavy, zápcha, plynatosť, zlý dych, nečistá pleť, nevoľnosť, nepokojný spánok, náladovosť, depresia. …

Sú potrebné doplnky výživy na ochranu pohybového aparátu?

V dnešnej dobe je výrazne široká ponuka výživových doplnkov, pomocou ktorých je možné ovplyvniť alebo vyriešiť rôzne zdravotné problémy. Podobne je to aj s doplnkami na ochranu a regeneráciu pohybového aparátu.


Je vôbec potrebné tieto doplnky užívať? Pomôžu ovplyvniť zdravotný stav? Čo by mal takýto výživový doplnok obsahovať?  Na zodpovedanie najčastejšej otázky - či sú vôbec potrebné výživové doplnky na ochranu a regeneráciu pohybového aparátu – si pomôžeme základmi z anatómie. Kĺb je pohyblivé spojenie dvoch alebo viacerých kosti, ktorý je neustále namáhaný strerotypným pohybom,  športom alebo prácou s jednostranným zaťažením. Regeneračné schopnosti sa zhoršujú vekom, príliš veľkým zaťažením a hlavne podcenenou alebo žiadnou regeneráciou. Koncové časti kostí tvorí chrupavka vyživovaná pomocou kĺbovej tekutiny. Je dôležité, aby mal kĺb dostatok tejto tekutiny a aby obsahovala látky potrebné na regeneráciu chrupavky. Za takýchto okolností sa chrupavka dokáže zvýšenej záťaži prispôsobiť a následne aj regenerovať. Taktiež musia byť splnené aj ďalšie faktory – zdravý, správny pohyb a nepreťažovanie. Hypermobilita, zlé pohybové stereotypy alebo chýbajúca regenerácia spôsobia narušenie výživy chrupavky, čo môže viesť až k tvorbe artrózy. Ak je chrupavka poškodená artrózou, nedokáže zregenerovať ako napríklad kosť alebo sval.   Preto je veľmi dôležitá prevencia – nielen u aktívnych športovcov, ale aj u tých rekreačných, či bežných ľudí. Väčšina z nich sa totiž stretne s doplnkami výživy, až keď začnú pociťovať bolesť, obmedzenie pohybu alebo po úraze. V takýchto prípadoch je už však často neskoro, pretože bola podcenená prevencia a regenerácia. Kĺbová výživa…