Čo je klasifikácia?

20.11.2017

Čo je klasifikácia?

Klasifikácia je systém, ktorým sa určuje, či športovec spĺňa podmienky, aby súťažil v paralympijskom športe. Zároveň začleňuje športovcov na základe ich zdravotného znevýhodnenia do súťažných kategórii, známych ako športové skupiny.


Klasifikácia je určená pre  športovcov, aby v športe uspeli na základe svojich pohybových zručností, ktoré zahŕňajú technické zručnosti, zdravie, duševnú rovnováhu a šikovnosť. Športovci sú klasifikovaní na základe ich pohybového obmedzenia, ktoré vyplýva z ich zdravotného znevýhodnenia.

Hodnotenie a športové triedy

Športovci sú zaradení na základe telesného, duševného alebo zmyslového znevýhodnenia do športových tried, ktoré zahŕňajú štandardizované testy, vykonávané športovcom a ohodnotené skupinou odborníkov. Športovci podľa povahy znevýhodnenia  podstúpia vyšetrenia na fyzické, psychologické alebo zrakové postihnutie. Hodnotenie klasifikácie môže zahŕňať aj ohodnotenie technického stavu pomôcok a pozorovanie na športovisku. Rôzne športy si vyžadujú rôzne aktivity a pohyby, preto sa klasifikácia vyznačuje špecifikami konkrétneho športu. Športovec, ktorý je spôsobilý na súťaženie v jednom športe, nemusí mať spôsobilosť na iný šport. Po klasifikácii súťažia športovci z jednej triedy proti sebe.

Štatút športovej triedy

Štatút klasifikácie športovca sa overuje pred príchodom na paralympijské hry všade tam, kde je to možné. Pre športovcov, ktorí a, nemajú stabilný zdravotný stav alebo b, majú zdravotný stav vyžadujúci si priebežné ohodnotenie s cieľom zabezpečenia určenej športovej triedy, môže klasifikácia prebiehať viackrát počas ich kariéry, vrátane paralympijských hier.

Existujú 3 hlavné štatúty športovej triedy:

Nový (N) - tento štatút sa pripisuje športovcom, ktorí boli klasifikovaní na národnej úrovni, ale nie sú ešte klasifikovaní na medzinárodnej úrovni v súlade so športovými pravidlami.

Revízia (R) - tento štatút sa pripisuje športovcom, ktorí boli klasifikovaní na medzinárodnej úrovni v súlade s príslušnými športovými pravidlami, ale podliehajú opakovanej revízii. Športovec môže dostať štatút revízie, na základe nestáleho alebo progresívneho znevýhodnenia, prípadne mladému športovcovi, ktorý ešte nedosiahol telesnú dospelosť.

Potvrdený (P) - tento štatút sa pripisuje športovcom, ktorí boli klasifikovaní na medzinárodnej úrovni v súlade s príslušnými športovými pravidlami a odborníci sa zhodli, že znevýhodnenie športovca sa už nebude meniť.

Kto klasifikuje športovcov?

Klasifikácia každého športu je regulovaná Medzinárodnou športovou federáciou (ISF) pre každý šport a musí byť v súlade s klasifikačnými pravidlami IPC a medzinárodnými štandardmi. Športovcov klasifikuje medzinárodný výbor akreditovaných klasifikátorov, ktorí sú vyškolení medzinárodnými športovými federáciami. Zverejnené klasifikačné kritériá konkrétneho športu sa používajú ako návod na hodnotenie každého športovca.

Klasifikátori sú certifikovaní odborníci, ktorí sú kvalifikovaní svojou praxou a vzdelávaním.

Zvyčajne sa klasifikačný výbor skladá z dvoch alebo viacerých klasifikátorov, ktorí hodnotia každého športovca individuálne.

Letné športy
  Amputácie/ Deficit končatín/ Rozdiel v dĺžke nôh Zrakové postihnutie/ Slepota Redukovaná svalová sila (poškodená miecha/ rázštep chrbtice) Neurologické postihnutie (detská mozgová obrna/ traumatické poškodenie mozgu) Duševné postihnutie  Malý vzrast
Boccia X   X X    
Malý futbal   X        
Goalbal   X        
Para lukostreľba X   X X    
Para aletika X X X X X X
Para kanoistika X   X      
Para cyklistika (diaľničná and dráhová)  X X X X    
Para jazdectvo X X X X   X
Para judo   X        
Para tlak na lavičke  X   X X   X
Para veslovanie X X X X    
Para plávanie X X X X X X
Para taekwondo X     X    
Para stolný tenis X   X X X X
Para športová streľba X   X X    
Volejbal v sede  X   X      
Basketbal na vozíku  X   X X    
Šerm na vozíku  X   X X    
Rugby na vozíku X   X X    
Tenis na vozíku  X   X X    

 

Zimné športy
  Amputácie/ Deficit končatín/ Rozdiel v dĺžke nôh Zrakové postihnutie/ Slepota Redukovaná svalová sila (poškodená miecha/ rázštep chrbtice) Neurologické postihnutie (detská mozgová obrna/ traumatické poškodenie mozgu) Duševné postihnutie  Malý vzrast
Para alpské lyžovanie X X X X    
Para ľadový hokej X   X X    
Para severské lyžovanie & biatlon X X X X    
Para snoubord           
Curling na vozíku  X   X X    

 

Pre viac informácii o klasifikácii navštívte webovú adresu:

http://www.paralympic.org/

Paralympijské hnutie ponúka možnosti športového vyžitia pre športovcov so znevýhodnením, ktoré spadá do jedného z 10 typov znevýhodnenia schválených Medzinárodným paralympijským výborom:

Obmedzená svalová sila: Svaly alebo svalové skupiny vyvíjajú redukovanú silu, keď svaly jednej končatiny alebo spodnej časti tela sú obmedzené napríklad poranením miechy, rázštepom chrbtice alebo obrnou. 

Obmedzený pasívny rozsah pohybu: Rozsah pohybu v jednej alebo viacerých kĺboch je trvalo redukovaný, ako sa to vyskytuje napríklad v prípade artrogrypózy (syndróme mnohopočetných kĺbových kontraktúr). Hypermobilita kĺbov, nestabilné kĺby a akútne prípady, ako napríklad artritída sa nezaraďujú do schválených znevýhodnení súťaže.

Deficit končatín: Úplná alebo čiastočná absencia kostí alebo kĺbov ako následok traumy (autonehoda), choroby (rakovina kostí) alebo postnatálny defekt končatín (dysmélia).

Rozdiel v dĺžke nôh: Skrátenie kosti v jednej nohe kvôli postnatálnemu defektu alebo úrazu.

Malý vzrast: Redukovaná výška počas státia kvôli abnormálnym rozmerom kostí horných a dolných končatín alebo trupu, napríklad následkom achondroplasie (funkčnej poruche  rastového hormónu).

Hypertónia: Abnormálne zväčšenie svalového napätia a znížená schopnosť uvoľňovania svalov, následkom neurologického ochorenia, ako je mozgová obrna, poranenie mozgu alebo skleróza multiplex. 

Ataxia: Nedostatok koordinácie pohybu svalov následkom neurologického ochorenia, ako je mozgová obrna, poranenie mozgu alebo skleróza multiplex.

Atetóza: Vo všeobecnosti sa charakterizuje nekoordinovanými, mimovoľnými pohybmi a ťažkosťami pri udržiavaní symetrickej polohy tela následkom neurologického ochorenia, ako je mozgová obrna, poranenie mozgu alebo skleróza multiplex.

Zrakové postihnutie: Zrak ovplyvňuje buď poškodenie štruktúry oka, optických nervov, optických dráh alebo zrakovej kôry.

Duševné postihnutie: Obmedzenie duševnej funkcie a adaptácia povahy ako je uvedené v abstraktných, sociálnych a praktických adaptačných schopnostiach, ktoré vznikajú pred 18-tym rokom života.