Informácie pre športovcov

V poradí druhé stretnutie tímu PH Londýn 2012 sa uskutoční znova v Piešťanoch v dňoch 30.3. - 1.4.2012, pričom rozhodnutie o pozvaných padne až po zasadaní Štábu PH dňa 16.3.2012. Po tomto termíne budú dotknutým na poskytnuté adresy zaslané oficiálne pozvánky spolu s programom. Tešíme sa na videnie.


Prvý krát v tomto roku sa v pondelok 30. januára stretli členovia štábu už v rozšírenom pléne s vedúcimi športov, aby riešili aktuálne úlohy smerujúce k účasti na XIV. PH Londýn 2012. V úvode odovzdal predseda SPV J. Riapoš novým členom štábu menovacie dekréty a poprial im a ich športovcom veľa síl a odhodlania do posledných mesiacov prípravy. I v ďalšom programe dominovali najmä témy súvisiace s plnením nominačných kritérií, programom príprav a športovou formou športovcov, ako aj finančným a zdravotným zabezpečením.


VV SPV schválil nominačné kritériá pre účasť na budúcoročné PH v Londýne. Viac nájdete v časti Londýn 2012 /kompletné znenie/.


Ďalšie v poradí tretie zasadanie Štábu PH Londýn sa uskutočnilo 12.augusta v priestoroch SPV. Hlavným bodom rokovania bolo hodnotenie plnenia kvalifikačných limitov športovcami, aktuálny stav prípravy, tvorba tímov v jednotlivých športoch a návrh nominačných kritérií pre účasť na PH. Zároveň bol štábu predložený návrh na lekára výpravy. Všetky pripravené návrhy predloží vedúci štábu S. Roško na VV SPV, kde po schválení budú zverejnené.


V poradí druhé pracovné stretnutie Štábu PH Londýn sa uskutočnilo 17.3.2011. Na programe bolo okrem kooptovania nového člena /za ADA SR J. Dojčan/ sa štáb zaoberal hlavne podmienkami a zabezpečením prípravy športovcov - členov Tímu PH Londýn v roku 2011.


30. septembra 2010 na svojom valnom zhromaždení WADA schválila list zakázaných látok a procedúr pre rok 2011.


V porovnaní s predchádzajúcim listom na rok 2010 zverejnená verzia obsahuje niekoľko noviniek hlavne v oddeleni Nepovolené látka (Non-Approved Substances), Preparáty derivátov krných doštičiek (Platelet-Derived Preparations) a Vyhlásenie o použití (Declaration of use).

Nový list vojde do platnosti od 1. januára 2011 a stiahnuť si ho môžete na http://wada-ama.org/en/World-Anti-Doping-Program/Sports-and-Anti-Doping-Organizations/International-Standards/Prohibited-List/


VV SPV na svojom riadnom zasadnutí schválil Smernicu pre prihlasovanie športovcov na medzinárodné podujatia pod hlavičkou Medzinárodného paralympijského výboru.


Smernica pojednáva o spôsobe a postupoch pri prihlasovaní športovcov na medzinárodné podujatia (MS, ME, SP a EP) organizované pod hlavičkou Medzinárodného paralympijského výboru. Smernica pre prihlasovanie športovcov na medzinárodné podujatia pod hlavičkou Medzinárodného paralympijského výboru (Majstrovstvá sveta, Svetový pohár, Majstrovstvá Európy, Európsky pohár) Schválené VV SPV, 9. júl 2010 Prihlasovanie športovcov SPV je jedinou organizáciou, ktorá môže prihlasovať športovcov na podujatia pod hlavičkou Medzinárodného paralympijského výboru a zároveň zodpovedá za prihlásených športovcov na podujatie. Športový zväz zaslaním prihlášky na SPV ručí, že športovec: Je jeho riadnym členom Má platnú medzinárodnú klasifikáciu /platí pre MS, ME, SP/ Má národnú klasifikáciu resp., požadované podklady k medzinárodnej klasifikácii – len v prípade EP Má platnú medzinárodnú licenciu /platí pre MS, ME, SP/ Má splnené stanovené kvalifikačné kritériá na konkrétny druh podujatia Má splnené všetky požiadavky Antidopingovej agentúry SR v súlade s platnou legislatívou Nie je voči športovcovi vedené disciplinárne konanie zväzu, alebo ADA SR Má absolvovanú platnú zdravotnú prehliadku umožňujúcu jeho štart na podujatí Spôsob komunikácie a podmienky prihlasovania Pozvánky na podujatia sú distribuované Medzinárodným paralympijským výborom, prípadne organizátorom podujatia na SPV. SPV zabezpečí distribúciu dokumentov k podujatiu na sekretariát…

VV SPV na svojom riadnom zasadnutí dňa 9. júla 2010 schválil Smernicu pre licencovanie športovcov Medzinárodným paralympijským výborom.


Smernica pojednáva o spôsobe a postupe licencovania športovcov štartujúcich na medzinárodných podujatiach pod hlaviškou Medzinárodného paralympijského výboru. Smernica pre licencovanie športovcov Medzinárodným paralympijským výborom Schválené VV SPV, 9. júl 2010, úprava schválená na VV SPV, 1. októbra 2010 Spôsoby licencovania športovcov Licencovanie športovcov sa momentálne realizuje dvoma spôsobmi. Prostredníctvom on-line systému SDMS – atletika, tlak na lavičke, streľba, plávanie a tanec na vozíku Prostredníctvom národných športových federácií – cyklistika, stolný tenis, tenis na vozíku, curling atď. Licencovanie prostredníctvom oficiálneho tlačiva a on-line SDMS systému realizuje SPV. Postup podania žiadosti o licenciu pre športovca prostredníctvom SPV Žiadosť o licenciu športovca podáva príslušný športový zväz na SPV. Následne SPV sumárne požiada v stanovenom termíne MPV o licencie športovcov. Termíny žiadostí o licencie On-line SDMS Žiadosti o licenciu športovcov musia byť zaslané na SPV spolu s príslušnou dokumentáciou (fotografia, kópia pasu prípadne OP, podpísaný dokument „Eligibility Code“ – ak ide o novú licenciu) najneskôr 10 dní pred stanoveným termínom Medzinárodným paralympijským výborom. Možnosti dodatočnej žiadosti o licenciu Požiadať o dodatočnú licenciu pre športovca je možné iba po uplynutí minimálne dvoch mesiacov od poslednej predloženej žiadosti na SPV. SPV vyhovie dodatočnej žiadosti…

Medzinárodný paralympijský výbor zverejnil na svojej stránke kvalifikačné kritéria na PH Londýn 2012.


Kvalifikačné kritéria nájdete na stránke http://www.paralympic.org/Paralympic_Games/London_2012/Qualification_Criteria/index.html

Pre viac informácií kontaktujte svojho trénera prípadne vedúceho športu.

Spv


Dalšie zasadnutie Štábu ZPH Vancouver sa uskutoční 12. februára 2010 v priestoroch SPV.


Hlavným bodom rokovania bude návrh nominácie športovcov a členov real.tímov na ZPH Vanouver 2010