Smernica pre licencovanie športovcov

09.07.2010

VV SPV na svojom riadnom zasadnutí dňa 9. júla 2010 schválil Smernicu pre licencovanie športovcov Medzinárodným paralympijským výborom.


Smernica pojednáva o spôsobe a postupe licencovania športovcov štartujúcich na medzinárodných podujatiach pod hlaviškou Medzinárodného paralympijského výboru.

Smernica pre licencovanie športovcov

Medzinárodným paralympijským výborom

Schválené VV SPV, 9. júl 2010, úprava schválená na VV SPV, 1. októbra 2010


Spôsoby licencovania športovcov

Licencovanie športovcov sa momentálne realizuje dvoma spôsobmi.

  • Prostredníctvom on-line systému SDMS – atletika, tlak na lavičke, streľba, plávanie a tanec na vozíku
  • Prostredníctvom národných športových federácií – cyklistika, stolný tenis, tenis na vozíku, curling atď.

Licencovanie prostredníctvom oficiálneho tlačiva a on-line SDMS systému realizuje SPV.

Postup podania žiadosti o licenciu pre športovca prostredníctvom SPV

Žiadosť o licenciu športovca podáva príslušný športový zväz na SPV. Následne SPV sumárne požiada v stanovenom termíne MPV o licencie športovcov.

Termíny žiadostí o licencie

On-line SDMS

Žiadosti o licenciu športovcov musia byť zaslané na SPV spolu s príslušnou dokumentáciou (fotografia, kópia pasu prípadne OP, podpísaný dokument „Eligibility Code“ – ak ide o novú licenciu) najneskôr 10 dní pred stanoveným termínom Medzinárodným paralympijským výborom.

Možnosti dodatočnej žiadosti o licenciu

Požiadať o dodatočnú licenciu pre športovca je možné iba po uplynutí minimálne dvoch mesiacov od poslednej predloženej žiadosti na SPV. SPV vyhovie dodatočnej žiadosti len v prípade, že zväz má uhradenú predchádzajúcu faktúry za licencie.

Keďže za zaslanie medzinárodnej platby za licenciu banka účtuje poplatky, SPV si za dodatočnú žiadosť o licencie po stanovenom termíne bude účtovať okrem poplatku za licencie i ďalšie s tým spojené zvýšené náklady.

Znášanie poplatkov za licencie

Poplatky za licencie športovcov znáša športový zväz na základe vystavenej faktúry od SPV.


IPC sa oficialnym listom obrátilo na všetky NPV účastné na XIV. PH Londýn 2012 s upozornením na podmienky komerčného používania symboliky a športovcov - paralympionikov pred, počas a po ich skončení.


S odvolaním sa na Paralympijskú chartu sa bude za zneužitie považovať každé takéto konanie bez súhlasu IPC, NPV alebo LOCOG-u. Viac je možné sa dozvedieť v oficiálnom liste /vid priloha/.

Program stretnutia v dňoch 30.3.-1.4.2012 je zostavený tak, aby sme v rámci 3-dňového relaxačno-regeneračného pobytu s pozvanými členmi a hosťami stihli technicko-organizačné záležitosti príprav účasti slovenskej výpravy na XIV. PH v Londýne.


Podrobný program pracovného stretnutia Tímu PH Londýn 2012 Piatok 30. marca 2012 14.00 Zraz pozvaných /recepcia hotela Balnea Esplanade Palace/ 14.15 – 15.00 Registrácia účastníkov, ubytovanie 15.00 – 16.15 Individuálne konzultácie s lekármi kúpeľov 16.30 Pracovné stretnutie tímu v konferenčnej sále Palace 16.30 Privítanie a predstavenie tímu PH Londýn, informácie /organizačné a o PH Londýn / 17.00 – 17.30 Financovanie v roku 2012, dopingová problematika, otázky 17.30 – 18.00 Diskusia, doplnenie chýbajúcich údajov do databázy SPV, fotenie 18.30 Spoločná večera Voľný program Sobota 31. marca 2012 Kúpeľné procedúry v priebehu dňa podľa rozdelenia a odporúčania lekárov Kúpeľov Piešťany 08.00 - 9.30 Raňajky 10.00 – 12.30 Pracovné stretnutie – pokračovanie /diskusia, fotenie a skúšanie oblečenia/ 12.30 Spoločný obed, záver oficiálneho stretnutia 14.00 – 18.00 Voľný program - procedúry, relax a regenerácia 18.30 Večera Nedeľa 1. apríla 2012 Kúpeľné procedúry dopoludnia podľa rozpisu lekárov Kúpeľov Piešťany 08.00 - 9.30 Raňajky Individuálne odchody

V poradí druhé stretnutie tímu PH Londýn 2012 sa uskutoční znova v Piešťanoch v dňoch 30.3. - 1.4.2012, pričom rozhodnutie o pozvaných padne až po zasadaní Štábu PH dňa 16.3.2012. Po tomto termíne budú dotknutým na poskytnuté adresy zaslané oficiálne pozvánky spolu s programom. Tešíme sa na videnie.


Prvý krát v tomto roku sa v pondelok 30. januára stretli členovia štábu už v rozšírenom pléne s vedúcimi športov, aby riešili aktuálne úlohy smerujúce k účasti na XIV. PH Londýn 2012. V úvode odovzdal predseda SPV J. Riapoš novým členom štábu menovacie dekréty a poprial im a ich športovcom veľa síl a odhodlania do posledných mesiacov prípravy. I v ďalšom programe dominovali najmä témy súvisiace s plnením nominačných kritérií, programom príprav a športovou formou športovcov, ako aj finančným a zdravotným zabezpečením.


VV SPV schválil nominačné kritériá pre účasť na budúcoročné PH v Londýne. Viac nájdete v časti Londýn 2012 /kompletné znenie/.


Ďalšie v poradí tretie zasadanie Štábu PH Londýn sa uskutočnilo 12.augusta v priestoroch SPV. Hlavným bodom rokovania bolo hodnotenie plnenia kvalifikačných limitov športovcami, aktuálny stav prípravy, tvorba tímov v jednotlivých športoch a návrh nominačných kritérií pre účasť na PH. Zároveň bol štábu predložený návrh na lekára výpravy. Všetky pripravené návrhy predloží vedúci štábu S. Roško na VV SPV, kde po schválení budú zverejnené.


V poradí druhé pracovné stretnutie Štábu PH Londýn sa uskutočnilo 17.3.2011. Na programe bolo okrem kooptovania nového člena /za ADA SR J. Dojčan/ sa štáb zaoberal hlavne podmienkami a zabezpečením prípravy športovcov - členov Tímu PH Londýn v roku 2011.


30. septembra 2010 na svojom valnom zhromaždení WADA schválila list zakázaných látok a procedúr pre rok 2011.


V porovnaní s predchádzajúcim listom na rok 2010 zverejnená verzia obsahuje niekoľko noviniek hlavne v oddeleni Nepovolené látka (Non-Approved Substances), Preparáty derivátov krných doštičiek (Platelet-Derived Preparations) a Vyhlásenie o použití (Declaration of use).

Nový list vojde do platnosti od 1. januára 2011 a stiahnuť si ho môžete na http://wada-ama.org/en/World-Anti-Doping-Program/Sports-and-Anti-Doping-Organizations/International-Standards/Prohibited-List/


VV SPV na svojom riadnom zasadnutí schválil Smernicu pre prihlasovanie športovcov na medzinárodné podujatia pod hlavičkou Medzinárodného paralympijského výboru.


Smernica pojednáva o spôsobe a postupoch pri prihlasovaní športovcov na medzinárodné podujatia (MS, ME, SP a EP) organizované pod hlavičkou Medzinárodného paralympijského výboru. Smernica pre prihlasovanie športovcov na medzinárodné podujatia pod hlavičkou Medzinárodného paralympijského výboru (Majstrovstvá sveta, Svetový pohár, Majstrovstvá Európy, Európsky pohár) Schválené VV SPV, 9. júl 2010 Prihlasovanie športovcov SPV je jedinou organizáciou, ktorá môže prihlasovať športovcov na podujatia pod hlavičkou Medzinárodného paralympijského výboru a zároveň zodpovedá za prihlásených športovcov na podujatie. Športový zväz zaslaním prihlášky na SPV ručí, že športovec: Je jeho riadnym členom Má platnú medzinárodnú klasifikáciu /platí pre MS, ME, SP/ Má národnú klasifikáciu resp., požadované podklady k medzinárodnej klasifikácii – len v prípade EP Má platnú medzinárodnú licenciu /platí pre MS, ME, SP/ Má splnené stanovené kvalifikačné kritériá na konkrétny druh podujatia Má splnené všetky požiadavky Antidopingovej agentúry SR v súlade s platnou legislatívou Nie je voči športovcovi vedené disciplinárne konanie zväzu, alebo ADA SR Má absolvovanú platnú zdravotnú prehliadku umožňujúcu jeho štart na podujatí Spôsob komunikácie a podmienky prihlasovania Pozvánky na podujatia sú distribuované Medzinárodným paralympijským výborom, prípadne organizátorom podujatia na SPV. SPV zabezpečí distribúciu dokumentov k podujatiu na sekretariát…