Slovenský paralympijský výbor realizuje verejné obstarávania s postupom zákazky podľa §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zákazka bude realizovaná pre plnenie úloh v rámci národného projektu s názvom „PARALELA“, financovaného z Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Po realizácii verejného obstarávania zverejňujeme dodávateľské zmluvy v rámci projektu PARALELA.

v súlade s § 99 ods. 3 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní vyzývame potenciálnych záujemcov na predloženie ponuky na predmet zákazky


Výzva na predkladanie ponúk Paralympijská marketingová spoločnosť, s r.o. v súlade s §  99 ods. 3 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní vyzýva potenciálnych záujemcov na predloženie ponuky na predmet zákazky podľa nasledovných podmienok: Názov postupu VO: Podprahová zákazka - súťažný postup   Predmet zákazky: Dodanie zimného športového oblečenia a doplnkov pre výpravu SR na X. Zimné paralympijské hry Vancouver 2010.  Dátum zverejnenia : 1.5.2009 Lehota na poskytovanie Súťažných podkladov: 15.5.2009 Podmienky predloženia ponuky: Sú uvedené v Súťažných podmienkach v prílohe k tomuto oznámeniu. Lehota na predkladanie ponúk: Do 29.5.2009 Prílohy na stiahnutie

v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní zverejňujeme vyhlásenie verejného obstarávania na dodávku športového oblečenia.


Vec: Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Názov predmetu zákazky:

Dodávka športového oblečenia pre výpravu SR na Hrách XIII. paralympiády Peking 2008 a zabezpečenie súvisiacich služieb.

Súťažné podklady si je možné prevziať na adrese:

PMS, s.r.o., Benediktiho 5, 811 05 Bratislava

v pracovné dni od 9.00 – 13.00 hod.

v termíne 2.- 9.5.2008.

PhDr. Ján Riapoš
konateľ


Vyhlásenie súťaže na uzavretie rámcovej dohody


Naša značka: 103/2008/1
Vybavuje / linka: 02 577 897 14
Miesto a dátum: Bratislava, 4.4.2008

Vec: Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Názov predmetu zákazky:

Zmluva na poskytovanie služieb - Rámcová dohoda o leteckej preprave a zabezpečení súvisiacich služieb

Súťažné podklady si je možné prevziať na adrese:

Slovenský paralympijský výbor
Benediktiho 5
811 05 Bratislava I

v pracovné dni od 9.00 – 13.00 hod. , v termíne 4.-11.4.2008.

PhDr. Ján Riapoš
predseda