Otázky a odpovede k zákonu o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravo

20.07.2010

Otázky a odpovede k zákonu o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravo

Odpovede na najčastejšie kladené otázky súvisiace s implementáciou zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov


K § 2 ods. 4
Ak nie je predpoklad (v horšom prípade, ak lekár nevie predpokladať), že nedostatok telesných schopností, zmyslových schopností alebo duševných schopností fyzickej osoby z hľadiska predpokladaného vývoja zdravotného stavu bude trvať dlhšie ako 12 mesiacov, je možné z uvedeného dôvodu neurčiť mieru funkčnej poruchy?

V súlade s ustanovením § 2 odsek 4, ak nie je možné určiť mieru funkčnej poruchy z dôvodu, že funkčná porucha nebude z hľadiska predpokladaného vývoja zdravotného postihnutia trvať dlhšie ako 12 mesiacov (nejde o situáciu , ak lekár nevie predpokladať trvanie FP, k takejto situácii by ani nemalo v praxi dôjsť), posudkový lekár v lekárskom posudku skonštatuje túto skutočnosť a na základe toho, je potrebné prijať záver, že FO nie je občanom s ŤZP.

K § 11 ods. 10
Ako bude žiadať FO posudkového lekára o prítomnosť pri posúdení zdravotného stavu?

FO ŤZP písomne požiada príslušný orgán o prítomnosť pri posúdení zdravotného stavu. Formu písomnej žiadosti zákon neustanovuje. To znamená, že FO ŤZP môže uviesť túto skutočnosť (požiadavku) nielen v samostatnom podaní, ale aj priamo v žiadosti o poskytnutie peňažného príspevku na kompenzáciu, a to aj vo formalizovanom vzore žiadosti, napr. v časti odôvodnenie žiadosti.

K § 14 ods. 4
V § 14 ods.4 je odkaz na § 49 ods.10 zákona č. 448/2008 Z. z., chýba odkaz aj na ods.12). Podľa uvedeného nie je možné hodnotiť u detí stupeň odkázanosti.

Ide o legislatívno-technický nedostatok, navyše odkazy pod čiarou podľa Legislatívnych pravidiel vlády SR nie sú súčasťou právneho predpisu, majú informatívnu hodnotu. Preto odporúčame, aby pri posudzovaní posudkový lekár postupoval podľa prílohy č. 3 v celom jej komplexe, t.j. vrátane bodu 12 a postupu, ktorý je upravený v § 49 odsek 12. Podotýkame, že posudzovanie možného dohľadu, výlučne podľa bodu 12 prílohy č.3 sa netýka len detí, ale aj dospelých fyzických osôb.

K § 14 ods. 10
Na účely ustanovenia § 14 odsek 10 kto sa považuje za odkázaného na pomoc inej osoby ?

Odkázanosťou na pomoc inej fyzickej osoby sa rozumie odkázanosť na sprievodcu (inú fyzickú osobu alebo psa so špeciálnym výcvikom) a nie odkázanosť na osobnú asistenciu alebo opatrovanie, ktorá je ustanovená v ods. 1 § 14. V § 14. ods. 10 nie je odkaz na odsek 1 a navyše v § 16 ods. 2 je rovnako ustanovená odkázanosť na sprievodcu len v nadväznosti na § 14 ods. 10 a nie aj na § 14 ods. 1. T.j. posudzuje sa, či FO s ŤZP je odkázaná na sprievod.

K § 15
Je potrebné stupeň odkázanosti uvádzať vždy v komplexnom posudku, alebo len v prípadoch, keď bola žiadosť o p.p. na opatrovanie? 


Podľa ustanovenia § 15 odsek 1, písm. c) je správny orgán povinný vypracovať komplexný posudok a na jeho účely posúdiť aj sociálne dôsledky ťažkého zdravotného postihnutia vo všetkých oblastiach kompenzácie, vrátane oblasti sebaobsluhy. To znamená, že ak chce správny orgán posúdiť odkázanosť FO pri úkonoch sebaobsluhy, bude sa zaoberať aj posudzovaním stupňa odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č.3 zákona o sociálnych službách .

K § 15 ods. 7
Akým spôsobom sa vyznačuje strata platnosti starého posudku v novom posudku?

Túto skutočnosť navrhujeme uvádzať nasledovným spôsobom:
Posudok vypracovaný dňa ... (pôvodný posudok) stráca platnosť nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia (-tí) o peňažných príspevkoch na kompenzáciu, ktorých podkladom je nový komplexný posudok. (Strata platnosti starého posudku a nadobudnutie platnosti nového posudku je v jeden deň a to v deň nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia-tí). 


V § 15 ods.7 sa uvádza, že komplexný posudok stráca platnosť, ak sa vypracoval nový komplexný posudok ako podklad pre rozhodnutie o peňažnom príspevku na kompenzáciu a toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť. Akým spôsobom zrušiť platnosť posudku, keď sa pri kontrole, resp. novej žiadosti ( napríklad o preukaz FO ŤZP/S) zistí, že MFP je menej ako 50% a komplexný posudok sa nevypracováva?


V súlade s ustanovením § 11 odsek 15, ak je MFP menej ako 50 % , lekársky posudok obsahuje len mieru funkčnej poruchy a vyjadrenie, že nejde o FO s ŤZP a odôvodnenie. Na základe tohto lekárskeho posudku správny orgán aj podľa § 47 a § 55 odsek 8 vydá rozhodnutie a vo výrokovej časti tohto rozhodnutia uvedie, že odníma a zastavuje výplatu peňažného príspevku na kompenzáciu a v odôvodnení sa opiera o lekársky posudok, podľa ktorého FO už nie je FO s ŤZP. V prípade, že FO sa neposkytuje opakovaný peňažný príspevok na kompenzáciu, správny orgán rozhodne o odňatí preukazu alebo parkovacieho preukazu a o povinnosti vrátiť preukazy (§ 45 odsek 13). 


K § 16
Fyzická osoba si podá žiadosť o vyhotovenie preukazu fyzickej osoby s ŤZP so sprievodcom, aké rozhodnutie vydá príslušný orgán, ak FO s ŤZP nie je odkázaná na sprievodcu? 


Úrad nevyhovie jeho žiadosti a vydá rozhodnutie a vo výrokovej časti je možné uviesť:
A) ...žiadosti o vyhotovenie preukazu fyzickej osoby s ŤZP so sprievodcom sa nevyhovuje a vyhotovuje sa preukaz fyzickej osoby s ŤZP. V odôvodnení sa uvedie dôvod, prečo FO ŤZP nespĺňa podmienky nie je možné vyhotoviť preukaz fyzickej osoby s ŤZP so sprievodcom alebo
B) ...na základe žiadosti o vyhotovenie preukazu fyzickej osoby s ŤZP so sprievodcom sa vyhotovuje preukaz fyzickej osoby s ŤZP. V odôvodnení sa uvedie dôvod, prečo nie je možné vyhotoviť preukaz fyzickej osoby s ŤZP so sprievodcom. 


K § 17 ods. 5
Podľa § 17 ods. 5 je doba platnosti parkovacieho preukazu neobmedzená, ak fyzickej osobe s ŤZP nezanikne nárok na parkovací preukaz. Keď mal občan vydané osobitné označenie Obvodným úradom s termínom platnosti, uvádzať tento termín aj v parkovacom preukaze, ktorý FO s ŤZP vyhotovíme v zmysle § 65 ods.12?

Keďže ustanovenie § 17 odsek 5 jednoznačne upravuje, že na účely parkovacieho preukazu je doba jeho platnosti neobmedzená, nie je možné v tomto preukaze túto skutočnosť uvádzať a to aj napriek tomu, že v osobitnom označení motorového vozidla sa termín uvádzal. Vychádzajúc z termínu platnosti na osobitnom označení, príslušný úrad má možnosť v týchto prípadoch určiť (pre svoju potrebu) termín opätovaného posúdenia zdravotného stavu.


K 18 ods. 18 (príloha č.15)
Pri žiadosti o PP na opatrovanie sa zisťuje majetok aj FO, ktorá žiada o jeho poskytnutie v zmysle § 18 ods. 18 a prílohy č. 15? Ak áno, kto v tomto prípade overuje podpis fyzickej osoby na vyhlásení?


Pri PP na opatrovanie sa nikdy nezisťuje majetok opatrovateľa, majetok sa zisťuje len u opatrovaného. Táto skutočnosť vyplýva z viacerých ustanovení zákona a osobitne aj z ustanovenia § 55 ods. 3 , ktorý upravuje povinnosť predložiť vyhlásenie o majetku k žiadosti o priznanie peňažného príspevku výlučne len pre FO s ŤZP.

K § 21 ods. 6
Vyjadruje sa k rozsahu osobnej asistencie aj posudkový lekár?


Ustanovenie § 21 odsek 6 nemá priamu súvislosť so skutočnosťou, či sa posudkový lekár vyjadruje k rozsahu osobnej asistencie. Aké skutočnosti posudzuje lekár sú uvedené v ustanovení § 11, konkrétne odsek písm. d). V nadväznosti na opätovné posúdenie rozsahu hodín OA je potrebné uviesť, že lekár, rovnako ako sociálny pracovník, sa vyjadruje k rozsahu hodín osobnej asistencie za predpokladu, že došlo (a to aj po 3 rokoch) k takým zmenám (vrátane zmien týkajúcich sa zdravotného postihnutia), ktoré majú vplyv na určenie rozsahu hodín osobnej asistencie.

K § 22 ods. 2
FO s ŤZP pracuje , má 66 rokov, môže požiadať o p.p. na OA?


P.P. OA je možné poskytnúť FO s ŤZP po dovŕšení 65. roku za podmienky, že jej bol poskytovaný tento peňažný príspevok v predchádzajúcom období (t.j. pred 1.1.2009) pred dovŕšením 65 roku veku.

PP na OA bol odňatý v máji 2008, je možné priznať tento pp aj v roku 2009?


Ak FO s ŤZP spĺňa všetky podmienky (vrátane účelu OA) ustanovené v novom zákone, je možné jej tento peňažný príspevok poskytnúť.


K § 22 odsek 2
V zmysle § 22 ods. 2 peňažný príspevok na osobnú asistenciu možno poskytovať najskôr od 6. roku veku do dovŕšenia 65. roku veku fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Po dovŕšení 65. roku veku možno tento príspevok poskytovať, len ak bol fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím tento príspevok poskytovaný pred dovŕšením 65 rokov veku. Je možné to chápať, tak, že peňažný príspevok sa poskytne len vtedy, ak bol peňažný príspevok odňatý z dôvodu veku?

V prípade, že je splnená podmienka ustanovená v citovanom ustanovení, možno fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím poskytnúť peňažný príspevok na osobnú asistenciu a to aj vtedy, ak jej bol tento peňažný príspevok odňatý z dôvodu veku, ale nielen z tohto dôvodu (napr. pretože nespĺňala iné podmienky poskytnutia príspevku).


K § 22 ods. 6
Ak je rozsah hodín OA určený v bodoch 1 až 6, 9a 15 podľa prílohy č. 4 nového zákona napr. vo výške 2900 hodín ročne, môže sa FO uvedenej v § 22 ods. 4 za kalendárny mesiac uhradiť najviac 120 alebo 124 hodín. Môžeme súčasne uhradiť v tento mesiac 120 alebo 124 hodín ďalšej FO uvedenej v § 22 ods. 4 ?

Osobnú asistenciu môžu vykonávať aj viacerí rodinní príslušníci v danom mesiaci za podmienky, že
a) sa neprekročí zákonom stanovený ročný rozsah pre rodinných príslušníkov, t.j. 1460 hodín (§ 22 odsek 6) , ale najviac v rozsahu a na činnosti stanovené v posudku a
b) že rodinní príslušníci uvedení v § 22 ods. 4 vykonávajú osobnú asistenciu spolu v rozsahu najviac 4 hodiny denne. ( § 23 ods. 5).


K § 22 ods. 8
Ak sa prizná p.p. na OA v priebehu roka, podľa tohto ustanovenia sa v rozhodnutí uvedie rozsah OA v pomernej časti. Od 1. dňa nasledujúceho roka príslušný orgán rozhodnutím zvýši rozsah OA?

Správny orgán má možnosť už v čase rozhodovania vydať rozhodnutie, ktorým poskytne peňažný príspevok vo výške, ktorá zodpovedá ročnému rozsahu O.A. a uvedie aj rozsah osobnej asistencie zodpovedajúci pomernej časti z určeného rozsahu OA na kalendárny rok. V prípade, že správny orgán nepostupoval týmto spôsobom(určil len pomernú časť) v nasledujúcom roku je povinný vydať rozhodnutie o poskytnutí peňažného príspevku na OA vo výške, ktorá zodpovedá ročnému rozsahu OA pri zohľadnení ostatných zákonom stanovených podmienok (napr. bezvládnosť).

 

K § 22 ods. 15
Doplatí sa suma pp na osobnú asistenciu, ktorá nebola vyplatená z dôvodu, že bola nižšia ako 3,32 eura až v kalendárnom mesiaci, kedy výška p.p. na OA za daný mesiac je najmenej 3,32 eura alebo sa výšky pp na OA, ktorú je potrebné doplatiť sčíta s výškou p.p. na OA za daný mesiac a tento súčet nesmie byť nižší ako 3,32 eura?


Výška nevyplatených súm PP na OA môže byť doplatená až v mesiaci, v ktorom suma PP na OA dosiahne sumu najmenej 3,32 eura. V praxi to znamená, že sumy PP na OA za dané mesiace, ktoré za sebou nasledujú sa sčítajú a ak súčet týchto súm dosahuje 3,32 eura, peňažný príspevok sa vyplatí.
Príklad č.1:
V januári sa mal vyplatiť peňažný príspevok vo výške 2,49 eur, vo februári sa má vyplatiť FO s ŤZP peňažný príspevok vo výške 2,49 eurá. To znamená, že v mesiaci február sa FO s ŤZP vyplatí príspevok spolu za oba mesiace vo výške 4,98 eur.
Príklad č.2:
V januári sa mal vyplatiť peňažný príspevok vo výške 2,49 eur , vo februári sa má vyplatiť FO s ŤZP peňažný príspevok vo výške 249 eur.. To znamená, že v mesiaci február sa FO s ŤZP vyplatí príspevok spolu za oba mesiace vo výške 251,49 eur.


K osobnej asistencii
Je potrebné vo výkazoch osobnej asistencie vykonávané činnosti osobnej asistencie uvádzať v súlade s prílohou č. 4 zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ŤZP v súvislosti s § 65 ods. 8 a 9? 

Bolo by vhodné, aby FO s ŤZP uvádzala nové názvy činností, v prípade, že tak neurobí, je možné akceptovať aj „staré" názvy činností , t.j. podľa zákona o sociálnej pomoci, nakoľko podľa § 65 ods. 8 a 9 novej právnej úpravy sa pôvodné činnosti automaticky považujú za činnosti na účely tohto zákona. Odporúčame, aby príslušné orgány v rámci sociálneho poradenstva informovali FO s ŤZP o tejto skutočnosti.


Je potrebné uzatvoriť novú zmluvu o výkone osobnej asistencie v súvislosti so zmenou odmeny za výkon osobnej asistencie, zmenou činností osobnej asistencie alebo rozdielne definovanými činností osobnej asistencie, ktoré môžu vykonávať rodinní príslušníci? 

V prípade, že dochádza k zmene obsahu zmluvy (zmena výšky odmeny, zmena činností, ktoré môže vykonávať rodinný príslušník, nie však zmena názvu činností - viď vyššie), FO s ŤZP uzatvára s osobným asistentom novú zmluvu alebo dodatok k zmluve.

Ak je v posudku rozsah hodín osobnej asistencie na činnosti, ktoré môžu vykonávať rodinní príslušníci nižší ako 1460 hod. ročne, aký počet hodín osobnej asistencie bude uvedený v zmluve s rodinným príslušníkom?

V zmluve môže byť uvedený taký rozsah hodín osobnej asistencie, na ktorom sa FO s ŤZP a osobný asistent (aj rodinný príslušník) dohodnú. Peňažný príspevok na osobnú asistenciu , ktorú vykonáva rodinný príslušník sa však poskytne len v rozsahu hodín uvedenom v posudku na vymedzené činnosti, ktoré môže vykonávať rodinný príslušník, najviac však v rozsahu 1460 hodín ročne, t. j. v súlade s § 22 ods. 6.

K § 23 ods. 10
Povinnosť FO s ŤZP predkladať príslušnému úradu potvrdenie o vyplatených odmenách osobnému asistentovi vzniká už v januári 2009?


Uvedená povinnosť FO s ŤZP vzniká nadobudnutím účinnosti nového zákona, t.j. už v januári 2009 je povinný predložiť potvrdenie o vyplatenej odmene osobnému asistentovi, ktorá mu bola vyplatená v mesiaci december(ide o asistenciu vykonávanú v mesiaci november 2008).

K § 24 ods. 5 a 6
U ktorých pomôcok je potrebný výcvik ako podmienka pre poskytnutie peňažného príspevku na jeho kúpu ( okrem motorového vozidla s automatickou prevodovkou)? 


Zákon taxatívne ani príkladmo neupravuje, na používanie ktorých pomôcok je potrebný výcvik. Odporúčame sociálnemu pracovníkovi, aby sa s touto skutočnosťou zaoberal v rámci sociálneho posudku pri navrhovaní konkrétnej pomôcky, kedy okrem iného zisťuje, či FO má príslušné vedomosti, zručnosti a schopnosti na používanie pomôcky. Ak zistí, že ich FO nemá, navrhne FO v posudku peňažný príspevok na výcvik používania pomôcky.

K § 33
Je možné poskytnúť peňažný príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia aj do bytového domu (napr. výťah, schodisková plošina), kde nie je výťah?

Ustanovenie § 33 nevylučuje poskytnutie peňažného príspevku na kúpu zdvíhacieho zariadenia aj v takomto prípade.

K § 33 ods. 17 a 18
Môže príslušný úrad žiadať už pri poskytovaní peňažného príspevku na kúpu zdvíhacieho zariadenia, aby v doklade o kúpe zdvíhacieho zariadenia bola rozčlenená cena zdvíhacieho zariadenia na cenu časti, ktorú možno technicky odinštalovať a ktorú nemožno technicky odinštalovať?

Aj keď povinnosť uvádzať v doklade cenu zdvíhacieho zariadenia a osobitne cenu časti zdvíhacieho zariadenia, ktorú možno odinštalovať, nie je ustanovená zákonom a to ani pre FO s ŤZP a ani pre subjekt (napr. výrobca, predajca), v záujme zabezpečiť aplikovateľnosť citovaných ustanovení, odporúčame, aby správne orgány upozornili FO s ŤZP na túto skutočnosť a v rámci spolupráce s predajcami alebo výrobcami im vysvetlili dôvody a potrebu vyznačovania týchto údajov v doklade o kúpe. 


K § 34 a § 41 odsek 6
V zmysle nového zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia možno peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla (ďalej len PP na kúpu osobného motorového vozidla) poskytnúť na základe dokladu o cene osobného motorového vozidla (proforma faktúry) alebo na základe dokladu o kúpe osobného motorového vozidla, pričom výška peňažného príspevku na kúpu osobného motorového vozidla sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny osobného motorového vozidla a príjmu fyzickej osoby s ŤZP uvedených v prílohe č. 13.

Okrem bežnej kúpy osobného motorového vozidla možno fyzickej osobe s ŤZP poskytnúť PP na kúpu osobného motorového vozidla aj na základe úveru, ak fyzická osoba s ŤZP v lehote do 3 mesiacov najneskôr do 6 mesiacov od poskytnutia PP na kúpu osobného motorového vozidla nadobudne vlastníctvo k osobnému motorovému vozidlu zaplatením časti ceny, ktorá sa rovná minimálne výške poskytnutého peňažného príspevku. Za cenu osobného motorového vozidla sa na účel poskytnutia peňažného príspevku považuje cena uvedená v zmluve o úvere. V praxi pôjde najčastejšie o spotrebný alebo splátkový úver, ktorý okrem bankových inštitúcii začínajú ako nový produkt ponúkať aj leasingové spoločnosti. Musí fyzická osoba s ŤZP v čase keď prinesie doklady, z ktorých bude správny orgán vychádzať pri určení výšky peňažného príspevku, byť už rozhodnutá akým spôsobom kúpu osobného motorového vozidla zrealizuje? 


Tým, že FO s ŤZP predkladá doklad (predbežný doklad o kúpe alebo predbežný doklad o tom, že pôjde o kúpu na základe úveru), vlastne preukazuje ako sa rozhodla. Napriek tomu, môže v praxi dôjsť k situáciám, že FO s ŤZP síce predloží predbežný doklad o kúpe, ktorý bol podkladom rozhodnutia o poskytnutí peňažného príspevku, ale následne namiesto dokladu o cene osobného motorového vozidla prinesie konečný doklad o kúpe prostredníctvom úveru. Prípadné rozdiely, ktoré by mohli v dôsledku takejto situácie vzniknúť, je potrebné riešiť v rámci zúčtovania podľa § 34 odsek 24 alebo 25.
Prvostupňový správny orgán pri určení výšky PP na kúpu osobného motorového vozidla vychádzal z dokladu o cene OMV (z proforma faktúry), ktorý im predložila fyzická osoba s ŤZP.
Príjem fyzickej osoby s ŤZP je do 2-násobku sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu. Proforma faktúra je vystavená na sumu 12 613,69 Eur (380 000,- Sk).
Peňažný príspevok na kúpu OMV bol fyzickej osobe s ŤZP priznaný vo výške 6 638,79 Eur (200 000,- Sk). Pri vyúčtovaní poskytnutého peňažného príspevku však prvostupňový správny orgán zistí, že fyzická osoba s ŤZP celý peňažný príspevok vo výške 6 638,79 Eur (200 000,- Sk) použila na zaplatenie časti ceny osobného motorového vozidla a na zaplatenie zostávajúcej sumy vo výške 5 974,90 Eur (180 000,- Sk) si zobrala úver. 


Otázka:
- Pri takomto spôsobe kúpy sa za cenu osobného motorového vozidla považuje cena uvedená v zmluve o úvere, čo znamená, že peňažný príspevok mal byť priznaný len vo výške 5078,67 Eur (153 000,- Sk)?
- následne by mal prvostupňový správny orgán uložiť fyzickej osobe s ŤZP povinnosť vrátiť rozdiel medzi výškou PP poskytnutého na základe predbežného dokladu o kúpe a výškou PP určeného na základe dokladu o skutočnej cene zakúpeného osobného motorového vozidla?


Predpokladáme, že ide o nepochopenie účelu kúpy osobného motorového vozidla na úver. Pri tomto úvere mal zákonodarca na mysli úver, ktorý si berie FO v celej výške ceny osobného motorového vozidla a nie o situáciu, keď si FO s ŤZP kupuje osobné motorové vozidlo na základe predbežnej faktúry o kúpe alebo dokladu o cene napr. u predajcu a na zaplatenie zvyšnej časti ceny osobného motorového vozidla si zoberie úver alebo pôžičku, resp. si požičia peniaze od súkromnej fyzickej osoby (zmluva o výpožičke). Ak by sme pripustili túto možnosť, išlo by o kombináciu kúpy na základe dokladu o cene a kúpy na základe úveru. Z uvedených dôvodov nemôže byť podkladom pre výpočet výšky peňažného príspevku na kúpu osobného motorového suma uvedená v úverovej zmluve, ktorú si zobrala FO na zaplatenie zvyšnej časti ceny motorového vozidla. 

K § 34 ods. 16
V prípade ak sa FO s ŤZP do 12 mesiacov nezamestná, neposkytuje sa jej sociálna služba alebo nenavštevuje školské zariadenie je povinná vrátiť pomernú časť peňažného príspevku na kúpu osobného motorového vozidla alebo „celý" peňažný príspevok?


Aj v takomto prípade je FO s ŤZP povinná po uplynutí 12 mesiacov vrátiť len pomernú časť peňažného príspevku, t.j. sumu zodpovedajúcu za 6 rokov ( 6/7) poskytnutého peňažného príspevku, nakoľko toto je obdobie, ktoré chýba do uplynutia 7 ročnej lehoty. Platná právna úprava totiž nespája s nenaplnením podmienok (zamestnanie, návšteva ŠZ, ZSS) sankciu, ktorá spočíva vo vrátení celej výšky poskytnutého peňažného príspevku.

K § 37 odsek 5
V zmysle § 37 ods. 5 výška peňažného príspevku na úpravu bytu, peňažného príspevku na úpravu rodinného domu alebo peňažného príspevku na úpravu garáže sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny potrebnej úpravy bytu, rodinného domu alebo garáže a príjmu fyzickej osoby s ŤZP uvedených v prílohe č. 10.
V záujme zabezpečiť jednotný postup pri zohľadňovaní cien úprav a zvýšenia objektivity a efektívnosti poskytovania týchto peňažných príspevkov ministerstvo ustanovilo opatrením č. 6 z 18. decembra 2008 zoznam stavebných prác, stavebných materiálov a zariadení a maximálne zohľadňované sumy z ich ceny, pričom pri určení výšky peňažného príspevku na úpravu bytu, peňažného príspevku na úpravu rodinného domu alebo peňažného príspevku na úpravu garáže sa zohľadňuje cena stavebných prác, stavebných materiálov a zariadení najviac v sume ustanovenej v citovanom zozname stavebných prác, stavebných materiálov a zariadení. Je možné z predloženého dokladu o cene potrebnej úpravy zohľadniť položky, ktoré nie sú uvedené v citovanom zozname? (Ide napr. sifón a niektoré stavebné práce, ktoré s úpravou súvisia, nie sú však v citovanom zozname uvedené).
Na účely určenia výšky ceny potrebnej úpravy je možné vychádzať len z položiek upravených v Opatrení. Je potrebné vždy hľadať, či daný materiál, stavebné práce alebo zariadenia, možno zaradiť pod položku uvedenú v zozname, ako napr. sifón, ktorý je možné zaradiť pod položku č.108 (zdravotechnika- vnútorný vodovod).

K § 37 odseky 7 a 8
V zmysle § 37 ods. 7, ak sú viaceré fyzické osoby s ŤZP odkázané na úpravu toho istého bytu, rodinného domu alebo garáže, výška peňažného príspevku na úpravu bytu, peňažného príspevku na úpravu rodinného domu alebo peňažného príspevku na úpravu garáže sa určí na každú fyzickú osobu s ŤZP z časti obstarávacej ceny úpravy, ktorá pripadá pomerne na každú z nich. Je možné citované ustanovenie chápať rovnako ako pri kúpe osobného motorového vozidla keď si viaceré fyzické osoby s ŤZP, ktoré si odkázanosť na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom, zabezpečujú kúpou jedného osobného motorového vozidla, to znamená že tieto osoby musia byť odkázané na úpravu toho istého druhu, v jednom byte, rodinnom dome alebo garáži?


Ak však viaceré fyzické osoby s ŤZP, ktoré síce majú spoločný trvalý pobyt t.j. že bývajú v jednom byte alebo v jednom rodinnom dome, ale sú odkázané na úpravy rôzneho druhu, je možné každej fyzickej osobe s ŤZP poskytnúť na základe dokladu o cene úpravy, na ktorú je každá z nich odkázaná peňažný príspevok v maximálnej výške? 


Peňažný príspevok na úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže je možné poskytnúť len FO s ŤZP, ktorá je na takúto úpravu odkázaná. Z uvedeného základného princípu, ktorý je aj podmienkou na poskytnutie peňažného príspevku, je potrebné vychádzať aj pri uplatnení odseku 7. To znamená, že ak chceme obstarávaciu cenu úpravy rozdeliť pomernou časťou na fyzické osoby, musia byť všetky tieto osoby odkázané na rovnakú úpravu. Nakoľko, ak by FO s ŤZP nebola odkázaná na príslušnú úpravu, na ktorú je odkázaná druhá FO s ŤZP, nebolo by možné aplikovať ustanovenie § 37 odsek 7. V prípade, že každá FO s Ť ZP je odkázaná na iný druh úpravy, je potrebné pri výpočte peňažného príspevku vychádzať z ceny úpravy pre každú z nich osobitne (vrátane maximálnej výšky).


K § 37 ods. 9
Považuje sa za dátum poskytnutia peňažného príspevku na úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže dátum právoplatnosti rozhodnutia alebo dátum vyplatenia peňažného príspevku? 


Je potrebné postupovať analogicky ako pri peňažnom príspevku na kúpu osobného motorového vozidla ( § 34 ods. 19), t.j. za dátum poskytnutia peňažného príspevku sa považuje dátum právoplatnosti rozhodnutia.

 

K § 38 a § 43 odsek 3
Fyzická osoba s ŤZP, ktorej sa poskytoval peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie, na základe nového komplexného posudku, ktorý bol vydaný na základe jej žiadosti, alebo na základe stanovenej kontroly, už nie je na tento peňažný príspevok odkázaná. Komplexný posudok je vyhotovený dňa 02.02.2009. Správny orgán je povinný v zmysle § 45 ods. 3 vydať rozhodnutie, ktorým fyzickej osobe s ŤZP odníme peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie a jeho výplatu zastaví. Nakoľko v citovanom ustanovení nie je uvedené, že keď sa zmenia rozhodujúce skutočnosti v priebehu mesiaca, fyzickej osobe s ŤZP patrí tento peňažný príspevok na kompenzáciu do konca kalendárneho mesiaca v ktorom zmena nastala a peňažný príspevok na kompenzáciu sa odníme a jeho výplata zastaví až od nasledujúceho mesiaca, možno analogicky postupovať podľa § 43 ods. 3 , v zmysle ktorého sa peňažný príspevok na kompenzáciu poskytuje za celý kalendárny mesiac, a to aj vtedy, keď podmienky nároku boli splnené len za časť kalendárneho mesiaca?


Pri odňatí a zastavení výplaty peňažného príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov sa postupuje spôsobom upraveným v § 43 odsek 3 .

K § 40 odsek 4
V zmysle § 40 ods. 4 PP na opatrovanie možno poskytnúť aj inej fyzickej osobe, ktorá opatruje fyzickú osobu s ŤZP a býva s ňou. Podmienka bývania sa považuje za splnenú, ak má fyzická osoba, ktorá opatruje fyzickú osobu s ŤZP, trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v mieste trvalého pobytu fyzickej osoby s ŤZP alebo fyzická osoba s ŤZP má prechodný pobyt v mieste trvalého pobytu fyzickej osoby, ktorá ju opatruje a s ktorou býva. Žiadosť o PP na opatrovanie podá iná fyzická osoba, ktorá má rovnaký trvalý pobyt ako fyzická osoba s ŤZP - ide vlastne o susedu, ktorá býva v paneláku na tej istej ulici, na tom istom popisom čísle ako fyzická osoba s ŤZP t.j. obidve majú rovnaký trvalý pobyt, ale každá býva v inom byte. Na základe akého dokladu preukážu tieto osoby spoločné bývanie?


Vzhľadom na to, že v uvedenom prípade má opatrovateľ trvalý alebo prechodný pobyt v mieste trvalého pobytu fyzickej osoby s ŤZP, spĺňa podmienky uvedené v tomto ustanovení.
Miesto trvalého alebo prechodného pobytu preukazuje opatrovateľ/opatrovaný napr. občianskym preukazom, ale aj potvrdením príslušnej ohlasovne. 


K § 40 ods. 10
Fyzickej osobe, ktorá poberala vdovský dôchodok a bol jej poskytovaný PP za opatrovanie (podľa 64a odsek9 zákona o sociálnej pomoci) a na tento účel sa nesledoval príjem opatrovaného, od 1.1.2009 sa tejto fyzickej osobe bude poskytovať PP na opatrovanie podľa § 40 odsek 12, kde je nevyhnutné skúmať príjem opatrovaného. Za aké obdobie sa zisťuje príjem opatrovaného v čase od 1.1.2009 do 30.júna 2009 ?


Právna norma osobitne neupravuje zisťovanie príjmu pre vyššie uvedené situácie, preto odporúčame postupovať nasledovne:
Príjem občana s ŤZP, t.j. opatrovaného, ktorého príjem nebol zistený a prehodnotený k septembru 2008 sa na účely rozhodovania o peňažnom príspevku na opatrovanie poskytovaného od januára 2009 do 30.6.2009 sa zisťuje za kalendárny rok 2007 a od 1.7. 2009 sa zisťuje príjem opatrovaného za kalendárny rok 2008 a posudzuje sa podľa novej platnej právnej úpravy (§ 18).
Ak bol príjem občana s ŤZP už zistený na účely iných peňažných príspevkov na kompenzáciu do 31.12.2008, použije sa tento príjem ( § 65 odsek 13) aj na účely peňažného príspevku na opatrovanie.
Dôvodom takéhoto postupu je skutočnosť, že sa uplatňuje princíp, že ak v platná právna úprava neupravuje určité situácie, resp. sú určité pochybnosti je potrebné postupovať spôsobom, ktorý je pre účastníka konania výhodnejší a súčasne takýto postup vytvára porovnateľné podmienky pre všetkých poberateľov peňažných príspevkov.


K § 40 ods. 11
Pod pojmom iné dávky dôchodkového poistenia alebo výsluhového zabezpečenia patrí aj invalidný dôchodok s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť do 70 % ?


Citované ustanovenie upravuje spôsob stanovenia výšky peňažného príspevku na opatrovanie v prípade, ak FO poberá niektorú z dôchodkových dávok uvedených v odseku 10 a súbežne aj inú dôchodkovú dávku. Rozhodujúcim kritériom na určenie výpočtu peňažného príspevku podľa odseku 10 je skutočnosť, že FO poberá niektorú z dôchodkových dávok uvedenú v tomto odseku.
Príklad:
FO poberá starobný dôchodok a vdovský dôchodok. V tomto prípade sa výška pp na opatrovanie stanoví podľa odseku 10.
V praxi môže nastať situácia, že FO poberá výsluhový dôchodok a súbežne aj invalidný dôchodok s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť do 70 %. V tomto prípade, sa výška peňažného príspevku na opatrovanie stanoví podľa odseku 10.

 

K § 40 ods. 15
Čo sa rozumie pod pojmom „vykonávanie zamestnania nesmie byť v rozpore s rozsahom opatrovania"?

Z hľadiska poskytovania peňažného príspevku na opatrovanie nie je možné samostatne posudzovať len rozsah opatrovania, ale aj jeho účel, nakoľko by sa mohlo stať, že rozsah opatrovania by bol dodržaný, ale jeho účel nie, napr. opatrovateľ by sa zamestnal na 8 hodín denne a po návrate by opatroval klienta 8 hodín, ale v čase jeho neprítomnosti by klient nemal zabezpečené potreby.
Orientačný rozsah opatrovania v nadväznosti na § 14 ods. 4 je ustanovený v zákone č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v § 49 ods. 10 a v prílohe č. 3 tohto zákona.

K 40 odsek 16
Čo sa rozumie „ iba za dni, kedy FO zabezpečovala opatrovanie"? 


Rozumie sa tým situácia, kedy FO vykonáva opatrovanie len za časť mesiaca, napr. ak sa v priebehu mesiaca u FO s ŤZP zmení FO, ktorá ho opatruje a poberá peňažný príspevok na opatrovanie alebo ak je FO alebo FO s ŤZP hospitalizovaná za čas dlhší ako 30 dní.

Ak fyzická osoba podá žiadosť o PP na opatrovanie napr. dňa 22. v danom mesiaci, priznávame príspevok od tohto dátumu?

Nie, nakoľko podľa § 43 ods. 2 sa peňažný príspevok na opatrovanie prizná a vypláca od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom sa začalo konanie o peňažnom príspevku.


K § 40 ods.1
V mesiaci, v ktorom dieťa odkázané na opatrovanie dovŕši 6 rokov veku je možné poskytnúť FO- rodičovi súčasne peňažný príspevok na opatrovanie aj keď je keď je rodičovi poskytnutý za ten istý mesiac rodičovský príspevok v plnej výške?

Peňažný príspevok na opatrovanie sa poskytuje podľa § 43 ods. 2 prizná a vypláca od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom sa začalo konanie o peňažnom príspevku.

K § 41 ods. 5
Môže správny orgán poskytnúť peňažný príspevok na úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže aj po prerušení konania,(konanie bolo prerušené z dôvodu, že FO nepredložila doklady o cene úpravy), ak FO následne predloží doklady po realizácii úprav, ktoré si sama financovala ?

Peňažný príspevok na úpravu bytu, peňažný príspevok na úpravu rodinného domu, peňažný príspevok na úpravu garáže možno poskytnúť len na úpravy vykonané odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutí o týchto peňažných príspevkoch. Na základe posudku a predloženého dokladu o cene úprav príslušný orgán rozhodne o peňažnom príspevku. Po realizácii úprav (§ 37 ods. 12), FO s ŤZP predloží doklad o vykonanej úprave a príslušný orgán vykoná vyúčtovanie podľa § 37 ods. 14,15.


K § 42 ods. 3
Je povinný správny orgán odstúpiť príslušnú spisovú dokumentáciu aj v prípade, že dôjde k zmene prechodného pobytu ?


Príslušný orgán postupuje podľa uvedeného ustanovenia v prípade zmeny trvalého, ale aj prechodného pobytu FO.
K § 49 ods. 3
Ak poberateľ pp na OA zomrie pred vyplatením tohto pp a výkaz podpísal, môže správny orgán poskytnúť pp na OA priamo osobnému asistentovi bez dedičského konania?
Ustanovenie § 49 ods. 3 jednoznačne ustanovuje, že v takomto prípade sa peňažný príspevok na osobnú asistenciu vyplatí osobnému asistentovi, t.j. nie je potrebné a ani možné riešiť v dedičskom konaní.


Činnosti vykonané a nevyúčtované uvedené v ustanovení § 49 odsek 3 - rozumie sa tým, že musí byť vypracovaný výkaz a podpísaný FO s ŤZP ? Ak nie, čím sa preukážu skutočne vykonané výkony?

Vzhľadom na to, že FO nie povinná vypĺňať a podpisovať výkaz osobnej asistencie každý deň, nie je nie je možné vyžadovať, aby po úmrtí predložil osobný asistent podpísaný výkaz. Správny orgán je povinný preskúmať a posúdiť individuálne oprávnenosť vyplatenia požadovaných hodín osobnej asistencie v spolupráci s osobným asistentom (napr. v spolupráci s obcou, s rodinnými príslušníkmi, susedmi, porovnaním výkazu za predchádzajúci mesiac, posúdením možnosti existencie klienta bez pomoci osobnej asistencie pri úkonoch sebaobsluhy).

K § 51 písm. l a § 52 písm. q
V zmysle uvedených ustanovení je v pôsobnosti príslušných orgánov aj vykonávanie overovania podpisu fyzickej osoby na účely peňažných príspevkov na kompenzáciu. Ako majú príslušné orgány pri overovaní podpisov postupovať (či je potrebné na tento účel viesť aj overovaciu, resp. osvedčovaciu knihu) keď v zákone nie je pri tejto pôsobnosti uvedený žiadny odkaz na osobitný predpis ?


Vzhľadom na skutočnosť, že v zákone nie je pri tejto pôsobnosti uvedený žiadny odkaz na osobitný predpis, nie je možné pri overovaní podpisu aplikovať zákon č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách obvodnými úradmi a obcami. Overovanie podpisu fyzickej osoby správny orgán vykonáva na účely vyhlásenia fyzickej osoby, či hodnota majetku, ktorý vlastní je vyššia ako 39 833 eur. Toto vyhlásenie má charakter čestného vyhlásenia. Pri overovaní podpisov bude správny orgán postupovať podľa oddielu 2 - zisťovanie podkladov pre rozhodnutie, najmä podľa ustanovení § 32, § 37 a § 39 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
Odporúčame na uvedený účel nepoužívať overovaciu, resp. osvedčovaciu knihu, pretože evidencia v takejto knihe, jej forma, ako aj archivovanie by sa museli spravovať zákonom č. 599/2001 Z. z. Pri overovaní podpisu fyzickej osoby na účely peňažných príspevkov na kompenzáciu odporúčame nasledovný postup:
- fyzická osoba vyplní tlačivo uvedené v prílohe č. 15 zákona č. 447/2008 Z. z.,
- fyzická osoba, ktorej podpis sa bude overovať preukáže pred zamestnancom príslušného správneho orgánu svoju totožnosť platným občianskym preukazom, cestovným dokladom, vojenským preukazom, alebo povolením na pobyt pre cudzinca,
- fyzická osoba sa na uvedenom tlačive podpíše pred zamestnancom príslušného správneho orgánu,
- zamestnanec príslušného úradu je zodpovedný za to, že podpis na tlačive - vyhlásení urobila fyzická osoba, ktorej podpis je osvedčovaný a na tento účel použije úradnú pečiatku.
Z pečiatky, resp. overenia by malo byť zrejmé, že je to overovanie podpisu na účel zákona č. 447/2008 Z. z., meno a priezvisko zamestnanca, ktorý overovanie vykonáva, dátum a miesto overenia. Overenie podpisu sa vykonáva bez poplatku.


K § 55 ods. 2
Rozumie sa lekár v špecializovanom odbore všeobecné lekárstvo napr. lekár obvodný?

Obvodný lekár je len hovorový výraz pre označenie lekára so špecializáciou v špecializovanom odbore všeobecné lekárstvo.

K § 55 ods. 4
Akou formou bude FO odôvodňovať podanie žiadosti o priznanie pp na kompenzáciu?

V žiadosti písomne uvedie dôvody.

K § 55 odsek 3
Ako preukazuje občan SR, že je účastníkom právnych vzťahov podľa § 3 ?

Rovnako ako v iných systémoch, občan SR preukazuje túto skutočnosť (štátnu príslušnosť) platným dokladom, ktorým môže byť občiansky preukaz alebo cestovný pas.

K § 55 ods. 8
Ak sa FO nepovažuje za FO s ŤZP, vtedy je podkladom pre rozhodnutie o p.p. lekársky posudok. Stačí v tomto prípade oddeleniu p.p. postúpiť fotokópiu tohto lekárskeho posudku alebo originál?


Postupuje sa rovnako ako pri vyhotovení komplexného posudku, originál je aj na oddelení posudkových činností aj na oddelení peňažných príspevkov na kompenzáciu.

K § 55 ods. 10
Má byť vyhotovený písomný záznam z rokovania s fyzickou osobou pred vypracovaním komplexného posudku ?


Písomný záznam je potrebné vyhotoviť a podpisuje ho fyzická osoba a príslušný zamestnanec.

K§ 55 ods. 11
V zmysle § 55 ods. 11 ak je podkladom pre rozhodnutie o peňažnom príspevku na kompenzáciu komplexný posudok, lehota na jeho vypracovanie je 60 dní od začatia konania a lehota na vydanie rozhodnutia je 30 dní od vyhotovenia posudku. Pokiaľ je podkladom pre rozhodnutie o peňažnom príspevku na kompenzáciu lekársky posudok o miere funkčnej poruchy, na určenie lehoty pre rozhodnutie sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní? 


Áno, v uvedenom prípade postupuje správny orgán podľa zákona č. 71/1967 Zb.

K § 61 ods. 3
Akým spôsobom uhradiť lekárovi zdravotný výkon, ak občan nepredložil žiadosť ani lekársky nález, napriek tomu, že ho lekár vystavil na žiadosť úradu?

Uvedenú situáciu zákon neupravuje. Preto aj v prípade, že síce FO nepredložila žiadosť a lekársky nález, ale príslušný lekár poskytol zdravotné výkony, je potrebné podľa § 61 odsek 3 tieto zdravotné výkony uhradiť. Spôsob komunikácie a preukázania, že boli poskytnuté zdravotné výkony, odporúčame dohodnúť si s príslušným lekárom .

K § 65 ods. 1
Ako sa má postupovať v prípade, ak je vydané v decembri 2008 rozhodnutie o nepriznaní peňažného príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov, nakoľko príjem občana s ťažkým zdravotným postihnutím presiahol 2x sumy životného minima, ale toto rozhodnutie nenadobudlo právoplatnosť do 31.12.2008 ? 


V uvedenom prípade, správny orgán v januári vyznačí právoplatnosť rozhodnutia v súlade s platnou úpravou (zákon o správnom konaní), ktorá sa od 1.1.2009 nemenila. Súčasne má FO s ŤZP možnosť od januára požiadať príslušný správny orgán o poskytnutie peňažného príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov podľa novej právnej úpravy, nakoľko by už mohla spĺňať podmienku príjmu do 3 násobku sumy životného minima.
Postupovať v odvolacom konaní podľa § 65 ods. 1 alebo ods. 4, t.j. podľa „ nového" zákona alebo neprehodnocovať mieru funkčnej poruchy, aj keď nie je v súlade s novým zákonom - ako to uvádzať v komplexnom posudku?
V II. stupňovom konaní, ktoré nebolo ukončené právoplatným rozhodnutím do 31.12.2008, sa postupuje podľa novej právnej úpravy, t.j. podľa § 65 odsek 1, vrátane určenia miery funkčnej poruchy podľa prílohy č.3 zákona a vypracováva sa komplexný posudok (§ 15).

 

K § 65 ods. 12
Môže byť platnosť parkovacieho preukazu vyznačená 31.12.2113, ak bol parkovací preukaz vyhotovený fyzickej osobe podľa § 65 odsek 12 prvej vety?


Aj fyzickej osobe uvedenej v tomto odseku sa v parkovacom preukaze vyznačí jeho platnosť neobmedzene podľa § 17 ods. 5.

K § 65 odsek 19
Už v súčasnosti je zrejmé že sa vyskytne v mnohých prípadoch situácia, keď podľa zák.
č. 195/1998 Z. z. bolo právoplatne rozhodnuté o jednorazovom peňažnom príspevku na základe dokladu o cene - predfaktúre avšak tento PP nebude k 31.12.2008 zúčtovaný - t.j. bude potrebné rozhodnúť o povinnosti vyplatiť rozdiel alebo o povinnosti vrátiť rozdiel medzi PP poskytnutým na základe dokladu o cene - predfaktúre a na základe dokladu kúpe - faktúre. Ako máme postupovať?

Odporúčame postupovať podľa § 65 ods. 19, nakoľko zastávame názor, že vykonanie vyúčtovania pri poskytnutých jednorazových peňažných príspevkoch sa považuje taktiež za plnenie povinností a lehôt súvisiacich s jednorazovými peňažnými príspevkami na kompenzáciu, ktoré boli poskytnuté podľa doterajších predpisov.

K § 66 ods. 5
Ako postupovať pri výpočte výšky peňažného príspevku za opatrovanie v situáciách upravených v § 66 odsek 5 (ide o prípad, keď výška peňažného príspevku za opatrovanie zostane aj po zvýšení dôchodku od 1.1.2009 vyššia ako je zákonom ustanovená paušálna suma)? 


Ak sa v januári 2009 zvýši dôchodková dávka FO a p.p. za opatrovanie bude po zohľadnení tejto skutočnosti vyšší ako suma ustanovená podľa nového zákona (46,38% alebo 61,22 % SŽM), na prehodnocovanie tohto peňažného príspevku sa vzťahujú ustanovenia zákona o sociálnej pomoci (Pri rozhodovaní správny orgán použije ustanovenie § 66 ods. 5, ako aj ustanovenia zákona o sociálnej pomoci.) až do času, kým výška p.p. za opatrovanie nedosiahne výšku alebo bude nižšia ako suma ustanovená podľa nového zákona. 


Ako sa bude postupovať pri posudzovaní a výpočte peňažného príspevku za opatrovanie podľa 66 odsek 5 , ak FO s ŤZP súčasne poberá zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť?

Odporúčame postupovať nasledovne:
Príklad:
FO (opatrovateľ) bol do 31.12.2008 poskytovaný peňažný príspevok vo výške 2600 Sk (86,31 eur). V januári 2009 bol FO bol valorizovaný dôchodok na sumu 192,52 eur. Zo sumy 192,52 eur predstavuje 50 % 96,26 eur. Zo sumy (výška peňažného príspevku) 199,18 eur sa odpočíta suma zodpovedajúca 50 % dôchodkovej dávky, t.j. 96,26 eur a súčasne sa odpočíta suma 23,24 eur (suma bezvládnosti),. Výsledná suma peňažného príspevku za opatrovanie je 79.68 eur. Pri uvedenom výpočte peňažného príspevku za opatrovanie správny orgán postupuje podľa zákona o sociálnej pomoci. Keďže výsledná suma vo výške 79, 68 eur je nižšia ako suma ustanovená podľa § 40 odsek 10 novej právnej úpravy, t.j. 82,99 eur, preto sa pri výpočte peňažného príspevku na opatrovanie pre FO od januára 2009 postupuje podľa novej právnej úpravy tak, že od sumy 82.99 eur sa odpočíta suma bezvládnosti, v danom prípade suma 23,24 eur. Konečná výška peňažného príspevku na opatrovanie v uvedenom prípade predstavuje sumu 59,75 eur.
 

Zdroj: MPSVR SR http://www.employment.gov.sk/index.php?SMC=1&id=15442

Ak ste nenašli odpoveď na svoju otázku a nenašli ste ju ani priamo v zákone, prípadne potrebujete výklad zákona, o výklad jednotlivých paragrafových znení sa obráťte priamo na tvorcu zákona:

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
  

Odbor integrácie osôb so zdravotným postihnutím:
Mgr. Michal Krivošík, zastupujúci riaditeľ odboru
sekretariát: Mária Kabátová (tel. 02 2046 2107, 02 2046 2107)
email: maria.kabatova@employment.gov.sk

 


Už v sobotu vyjdú tri prílohy k PH Tokio 2020

V nedeľu 25. augusta si pripomenieme ročný míľnik do začiatku XVI. paralympijských hier. V denníkoch SME, Šport a Plus jeden deň nájdete deň predtým špecializované prílohy, z ktorých sa dozviete najčerstvejšie novinky.


Koľko Slovákov má už istú miestenku?

V ktorých športoch bude mať naša krajina zastúpenie v Tokiu?

Na ktorých štadiónoch by sa naši paralympionici mali predstaviť?

Ako sa Japonsko a jeho metropola pripravujú na tieto hry?

A ešte veľa iných zaujímavostí v prílohách Paralympionik (24 strán, Denník ŠPORT), Paralympionik Plus (24 strán, Plus jeden deň) a Paralympionik (8 strán, SME).

Nezabudnite, už túto sobotu 24. augusta!


Formu do Švédska ladia na spoločnom sústredení

Slovenskí reprezentanti v para stolnom tenise sa intenzívne pripravujú na ME 2019 v Helsingborgu. V súčasnosti sa zúčastňujú na medzinárodnom sústredení v slovinskom Lašku, ktoré prebieha od 18. do 27. augusta.


  Okrem Slovákov sa tam pripravujú aj reprezentanti Nórska, Slovinska, Veľkej Británie, Chorvátska, Srbska a Belgicka. Po návrate z Laška absolvujú turnaj Czech Open 2019 v Ostrave. ME vo Švédsku sa uskutočnia v dňoch 16. - 21. septembra. V Lašku sa pod dozorom reprezentačného trénera Andreja Bardoňa pripravujú títo hráči: TT2: Martin Ludrovský, Ján Riapoš, Lukáš Kližan TT4:  Peter Mihálik Boris Trávniček, Andrej Mészáros TT8: Richard Csejtey, Tomáš Valach

Motivačný kemp s úspešnými paralympionikmi a trénermi

Letnú časť projektu „Hľadáme talenty 2019“ uzatvára počas tohto týždňa na Remate tretí, už tradičný motivačný kemp. Jeho cieľom je v praktických ukážkach odprezentovať účastníkom viacero zaujímavých paralympijských športov.


Prebieha od utorka 20. do nedele 25. augusta a pri mladých účastníkoch kempu s telesným, zrakovým a mentálnym znevýhodnením sa vystrieda celý rad známych paralympionikov či reprezentačných trénerov. „Dnes dopoludnia sme mali atletiku s trénerom Vladimírom Bezdíčkom, popoludní príde na rad lukostreľba pod patronátom Vladimíra Majerčáka“, povedal jeden z organizátorov kempu Juraj Medera (na snímke). 

Ukážky boccie predviedla včera paralympijská víťazka Michaela Balcová, stolný tenis medailista z PH 2008 Miroslav Jambor. Ešte príde na rad streľba (Radoslav Malenovský), cyklistika (Branislav Režňák) a pod vedením reprezentačného trénera plávania Henricha Krča prebehne ukážka tohto športu na plavárni v Prievidzi. „Veľmi nám v tomto smere pomohol nedávny workshop, kde sme prezentovali naše zámery v oblasti mládežníckych kempov. Zástupcovia všetkých športov nám maximálne vychádzajú v ústrety“, doplnil Juraj Medera. Dnes mieria na Rematu aj zástupcovia viacerých médií.

Už teraz pripravuje SPV program kempov na zimné obdobie so zameraním na zjazdové lyžovanie, bežecké lyžovanie a snowboarding a počas budúcoročných letných prázdnin sa dokonca zvažuje séria mládežníckych kempov s medzinárodnou účasťou.


Pozvánka na záverečné spoločné kolo stolnotenisovej ligy

Uskutoční sa v sobotu 31. augusta od 10:00 hod. v hale ŠKST Ružomberok na Žilinskej ceste 23. Organizátori žiadajú hráčov, aby svoj štart aj s prípadným doprovodom nahlásili do stredy 28. augusta do 12:00 hod.


na adresu dobrotkazc@gmail.com

Po skončení kola sa uskutoční vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien pre šesť najlepších hráčov v skupinách TT1-5 a v skupinách TT6-10 stolnotenisovej ligy za rok 2019.


Atléti testovali formu na Dubaj v Olomouci

V dňoch 15. – 17. augusta sa v Olomouci konal atletický míting Czech Open 2019, na ktorom štartovala aj desiatka slovenských paraatlétov. Podujatie bolo prípravou na novembrové MS v Dubaji.


„Výkony našich atlétov boli na slušnej úrovni, aj keď som očakával od lídrov Matušíka a Kuřeju lepšie výkony. Úroveň pretekov bola v niektorých disciplínach ako kuželka či disk T64 na vysokej európskej úrovni. Štartovali atléti z 11 krajín, čo značí, že tieto preteky majú svoje zastúpenie v termínovej listine IPC“, uviedol reprezentačný tréner Vladimír Bezdíček. Súčasťou bola aj zdravotná klasifikácia, na základe ktorej bol Ján Šipoš zaradený do F54 a Ladislav Barzó do  F51. Výsledky našich atlétov 1/ Hutka Július            hod oštepom      F57   29,06 1/ Erban Benjamín      100m                  T37   14,67 1/ Brunner Igor           hod oštepom      F64   41,00 2/ Matušík Adrián       hod diskom        F64   52,16 2/ Hodor Marek          vrh guľou  F56   7,82 2/ Čerešňa Miroslav   hod oštepom      F46   25,15 3/ Erban Benjamín      200m                  T37   31,95 3/ Erban Benjamín      skok do diaľky  T37   409 3/ Hašúl Ján                 vrh guľou  F56   7,77 3/ Hodor Marek          hod diskom        F56   20,43 3/ Kuřeja Marián         hod kuželkou     F51   27,57 3/ Šipoš Ján                 hod oštepom      F54   13,46 4/ Hašúl Ján                 hod diskom        F56   18,14 5/ Šipoš Ján                 vrh guľou  F54   5,57 7/ Šipoš Ján                 hod diskom        F54   11,45 8/ Barzó Ladislav        hod kuželkou     F51   18,58         Na MS okrem štyroch atlétov, ktorí majú splnený limit (Kuřeja, Matušík, Brunner, Hutka)…

Parakanoe: top favoriti pre Szeged aj Tokio

Majstrovstvá sveta v para kanoe bude hostiť maďarský Szeged. Hoci Slovensko zatiaľ nebude mať na šampionáte zastúpenie, určite je zaujímavý menoslov piatich najväčších kandidátov na medaily ako ich zoradil IPC.


Títo športovci budú zároveň aj najväčšími favoritmi pre PH 2020 v Tokiu.  

Charlotte Henshawová (Veľká Británia) - bývalá paralympijská plavkyňa, dvojnásobná účastníčka PH, má už na konte európsky a následne aj svetový titul z para kanoe v ženskej disciplíne KL2.

Curtis McGrath (Austrália) - po pridaní lodí Va´a do programu Tokio 2020 si môže robiť zálusk dokonca na dve paralympijské medaile. Paralympijský víťaz z Ria 2016, kde malo para kanoe svoj debut. Okrem toho na posledných dvoch MS vyhral po dve disciplíny.

Igor Tofalini (Brazília) – rozšírenie programu kanoistiky v Tokiu 2020 o disciplínu Va´a, teší aj tohto Brazílčana. Svoj prvý svetový titul v roku 2018 získal v mužskej VL2, kde porazil krajana Luisa Silvu. 

Maryna Mazhulová (Ukrajina) – majsterka sveta 2018 v ženskej disciplíne  KL1. Na svetovom pohári 2019 v poľskej Poznani potvrdila, že jej prvenstvo rok pred tým na MS nebola žiadna náhoda.  

Serhij Jemelianov (Ukrajina) – aktuálny majster sveta a paralympijský víťaz vyhral Svetový pohár v Poznani, aj ME, a potvrdil, že zostáva svetovým kráľom mužskej KL3.  

Viac na https://www.paralympic.org/canoe/ones-to-watch


V „limitoch“ o ambíciách stolných tenistov

Od nedele budú paralympijskí športovci odpočítať už záverečný rok do začiatku paralympiády v Tokiu. Naplno sa na nominačné turnaje pripravujú aj stolní tenisti. Už v septembri ich čakajú ME v Helsinborgu.  


O svojich ambíciách na nasledujúce týždne a mesiace hovorili so Stanom Ščepánom Peter Mihálik, Miroslav Jambor a Richard Csejtey. Počúvajte pravidelnú rubriku „Bez limitov“ v tradičnom čase utorok ráno o 5:51 hod. na Rádiu Slovensko.


Alpskí lyžiari za prípravou na južnú pologuľu

Dnes odlietajú na tréningový pobyt do Chile naši reprezentanti v zjazdovom lyžovaní. V stredisku El Colorado budú trénovať do konca mesiaca, na Slovensko sa vracajú 2. septembra.


Vo výprave sú zrakovo znevýhodnení Marek Kubačka (navádzačka Mária Zaťovičová), Miroslav Haraus (navádzač Martin Pavlák), reprezentačný tréner Roman Petrík a manažér tímu Martin Makovník. „Boli sme tu aj pred dvomi rokmi a prípravu sme potom zúročili na ZPH 2018 v Pjongčangu. Sú tu výborné podmienky, preto sme sa do Chile opäť vrátili“, povedal Martin Makovník. Reprezentačný tréner ho doplnil: „Uvidíme, čo nám snehové a poveternostné podmienky dovolia, ale chceli by sme sa zamerať najmä na kĺzavé disciplíny“.

Pozvánka na piate ligové kolo

Uskutoční sa už túto sobotu 17. augusta. V Stredisku paralympijskej prípravy v Žarnovici odohrajú svoje zápasy vozičkári TT1 - TT5, v Senci – v Areáli Národného tréningového centra stojaci hráči TT6 - TT10.


Svoje prihlášky aj s prípadným doprovodom posielajte na adresu: dobrotkazc@gmail.com do stredy 14.08.2019 do 12:00 hod.